D


Data cupon Ziua calendaristica la care devine exigibila obligatia Emitentului de a efectua plata unui cupon si/sau a unei cote-parti din principal (sau valoare nominala, in cazul titlurilor de stat) catre proprietarii de obligatiuni sau catre proprietarii de titluri de stat, la data de referinta (corespunzatoare unei obligatiuni sau unui titlu de stat) stabilita pentru cuponul respectiv.

Data de emisiune Data de la care incepe sa se acumuleze dobanda corespunzatoare primului cupon pentru o obligatiune sau titlu de stat (data la care a fost emis titlul de stat).

Data de inregistrare Data calendaristica stabilita de adunarea generala a actionarilor, care serveste la identificarea actionarilor asupra caror sa rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

Data de referinta – Data calendaristica stabilita de consiliul de administratie al societatii, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia. Data de referinta trebuie sa fie ulterioara publicarii convocatorului si anterioara AGA.

Data decontarii Reprezinta data la care devin scadente obligatiile inregistrate la Depozitarul Central si care sunt rezultate in urma incheierii tranzactiilor in sistemele de tranzactionare, respectiv obligatia de livrare a instrumentelor financiare si obligatia de plata a fondurilor banesti.

Data ex Data de tranzactionare in cadrul B.V.B., data de la care cumparatorii unei actiuni nu mai beneficiaza de drepturile asociate acesteia si asupra carora nu se mai rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

Data ex-cupon (pentru obligatiuni) Data de decontare a tranzactiilor incheiate prin sistemul B.V.B., data de la care cumparatorii unei obligatiuni nu mai beneficiaza de plata cuponului curent si/sau a unei cote-parti din principal. Data ex-cupon este ziua lucratoare imediat urmatoare datei de referinta si marcheaza inceputul perioadei ex-cupon. Se stabilesc date ex-cupon pentru fiecare perioada cupon, cu exceptia perioadei ultimului cupon.

Data expirarii Ziua din luna si anul pana la care sau la care poate avea loc exercitarea unei optiuni.

Data maturitatii - Pentru drepturile de alocare reprezinta data la care drepturile isi inceteaza existenta, prin inregistrarea noilor actiuni la Depozitarul Central.

Data scadentei 1 Ziua din luna si anul la care s-a convenit executarea obligatiilor asumate prin tranzactiile incheiate pe pietele dezvolate de bursele de marfuri.

Data scadentei 2 – Pentru obligatiuni reprezinta ultima data cupon a unei obligatiuni. La aceasta data devine exigibila plata ultimului cupon si/sau valoarea integrala sau ramasa a principalului.

Data scadentei 3 Pentru titluri de stat reprezinta data la care devine exigibila obligatia de plata a valorii nominale a unui titlu de stat cu discount sau reprezinta ultima data cupon a unui titlu de stat cu dobanda la care devine exigibila obligatia de plata a ultimului cupon si a valorii nominale.

Date de identificare In cazul persoanelor fizice: numele si prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, seria si numarul actului de identitate sau, pentru cetatenii straini, al pasaportului, domiciliul si, dupa caz, resedinta (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara); in cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completa a sediului social/sediului central sau, dupa caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresa pagina internet, capitalul social subscris si varsat, codul unic de inregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, banca si codul IBAN.

Deal Oferta de cumparare sau de vanzare a unui numar specificat de instrumente financiare, care este direct transmisa de catre un agent de bursa (initiator), catre un alt agent de bursa (contrapartida). Identitatea celor doi agenti de bursa nu este cunoscuta de catre ceilalti participanti.

Dealer – Persoana sau entitatea care actioneaza ca o contrapartida la operatiunile valutare. De regula, un dealer cumpara pe cont propriu si vinde unui client din baza sa de date.

Depozitar Central – Entitate constituita si autorizata de A.S.F./C.N.V.M. in conditiile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu care B.V.B. se afla in relatii contractuale.

Dividend Distribuirea periodica a castigurilor pe care o societate o plateste actionarilor sai. Dividentele sunt platite in cash, pachete aditionale de actiuni in cadrul societatii sau ambele.

Dobanda acumulata Cota-parte din valoarea cuponului curent corespunzatoare zilelor scurse din perioada cuponului curent, incepand cu data de emisiune sau data cuponului precedent, inclusiv, pana la data decontarii tranzactiei, exclusiv. Dobanda acumulata este exprimata ca procent din valoarea curenta a principalului obligatiunii sau din valoarea nominala a titlului de stat cu dobanda. Pentru obligatiuni, dobanda acumulata poate fi pozitiva sau negativa.

Dobanda acumulata negativa Dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile ramase din cuponul curent, incepand cu data decontarii tranzactiei (inclusiv) pana la data cuponului (exclusiv).

Dobanda acumulata pozitiva Dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile care sau scurs de la data emisiunii, in cazul perioadei primului cupon, sau data cuponului precedent, (inclusiv) pana la data de decontare a tranzactiei (exclusiv).

Drept de vot Dreptul inalienabil al proprietarilor de actiuni comune de a-si exprima opinia prin vot, in Adunarea Generala a Actionarilor.

Dreptul de preferinta – valoare mobiliara negociabila, care incorporeaza dreptul titularului sau de a subscrie cu prioritate actiuni in cadrul unei majorari a capitalului social, proportional cu numarul de drepturi detinute la data subscrierii, intr-o perioada de timp determinata. Drepturile de preferinta sunt acordate tuturor actionarilor inscrisi la data de inregistrare in registrul emitentului, indiferent de participarea acestora la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor emitentului sau de votul exprimat de acestia cu privire la majorarea capitalului social.