C


C.A. Denumirea prescurtata a Consiliului de administratie, organ reglementat de Legea nr. 31/1990 si de Legea nr.297/2004.

Calendar financiar Calendarul de comunicare financiara al unui Emitent, pentru executarea obligatiilor de informare periodica.

Canale de distributie Calea prin care informatia este sau ar putea fi facuta publica, iar prin „informatie care ar putea fi facuta publica” se intelege orice informatie la care are, ori poate avea acces un numar mare de persoane.

Capitalizare bursiera Produsul dintre numarul de actiuni emise de societate si valoarea de piata a actiunilor.

Casa Romana de Compensatie – Este o societate de compensare din Romania autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F), fosta Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), in conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005. Prin urmare Casa de Compensatie este societatea comerciala din Romania care efectueaza zilnic pentru membrii compensatori reevaluarea pozitiilor deschise, calculul si retinerea garantiilor, compensarea si decontarea.

C.C.B. – Reprezinta S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A.

CFD Contract pentru diferenta; este un contract intre doua parti, cumparatorul si vanzatorul, care prevede ca vanzatorul va plati catre cumparator diferenta dintre valoarea curenta a unui activ si valoarea sa din momentul tranzactiei (in cazul in care diferenta este negativa, atunci cumparatorul plateste; in cazul in care diferenta este pozitiva, cel care plateste este vanzatorul contractului.) CFD-urile permit investitorilor sa ia pozitii long (daca se mizeaza pe crestere) sau short (daca investitorul prevede o cotatie in scadere) si, spre deosebire de contractele futures, nu au stabilita nicio data de expirare. Contractele sunt efectuate pe o baza de "efect de parghie" cu marje, de obicei, de la 1% la 30% din valoarea notionala activului suport.

Clasa de valori mobiliare Totalitatea valorilor mobiliare de acelasi tip (actiuni, obligatiuni, titluri de stat etc.), care au aceleasi clauze si caracteristici (valoare nominala, drept de vot, drept de plata a dividendelor si drepturi de preemtiune - pentru actiuni - si valoare nominala, pret, dobanda, durata/scadenta, conditii de rascumparare, plan de rambursare, drepturi de conversiune - pentru obligatiuni).

Client Orice persoana fizica sau persoana juridica care are cont deschis la un Intermediar si pentru care acesta presteaza, in baza unui contract, servicii de investitii financiare principale si/sau conexe.

Client de retail (“retail client”) Clientul care nu este client profesional.

Client profesional – Clientul care poseda experienta, cunostintele si capacitatea de a lua decizia investitionala si de a evalua riscurile pe care aceasta le implica; pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie sa se incadreze in categoriile mentionate in reglementarile emise de A.S.F./C.N.V.M. si sa indeplineasca criteriile prevazute in aceleasi reglementari, conform normelor europene.

Coeficientul Beta Masurarea volatilitatii individuale a valorilor mobiliare comparativ cu un grup standard, luat ca o unitate, orice titlu cu un coeficient beta ridicat este mai volatil decat piata si orice titlu financiar cu un coeficient beta scazut indica o reactie mai lenta decat variatiile pietei.

Comision Taxa perceputa de broker pentru a intermedia vanzarea/cumpararea de actiuni.

Compensare – Inlocuirea creantelor si obligatiilor rezultand din ordine de transfer pe care unul sau mai multi participanti le emit in favoarea altui participant sau altor participanti, sau pe care le primesc de la acestia, cu o creanta sau o obligatie neta unica, astfel incat aceasta unica creanta neta sa fie pretinsa, respectiv aceasta unica obligatie neta sa fie datorata.

Conducator – Persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea societatii de servicii de investitii financiare.

Conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare care poate să apară în procesul operațional sau decizional, în care interesul personal, direct ori indirect, al personalului şi membrilor structurii de conducere/persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entității reglementate contravine interesului acesteia, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea în luarea deciziilor, raționamentul profesional ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor aferente atribuţiilor, sau care ar putea afecta, prin natura lor, integritatea ori stabilitatea entității reglementate și a pieței financiare;

Consiliul Bursei Consiliul de Administratie al B.V.B.

Consultanta pentru investitii prestata de o firma de investitii - Recomandarea personala data unui client, la cererea acestuia sau la initiativa firmei de investitii, in legatura cu una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare.

Cont Cont de instrumente financare deschis in sistemul B.V.B., utilizat in activitatea de tranzactionare (introducere si gestionare ordine de bursa, tranzactii).

Cont asistat In cazul acestui tip de cont, intermediarul nu va putea efectua nici o operatiune in contul de portofoliu al clientului fara acordul acestuia, rezumandu-se asupra informarii acestuia privind eventualele operatiuni ce se pot efectua.

Cont comun de investitii – Investitie realizata in contul a doua sau mai multor persoane sau asupra careia doua sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnatura uneia sau mai multor persoane dintre cele mentionate.

Cont de client Contul din evidentele membrului bursei, in care sunt evidentiate sumele, valorile si bunurile clientului, precum si obligatiile asumate si drepturile dobandite de acesta si tranzactiile incheiate.

Cont de marja – Contul in care se evidentiaza fondurile banesti si/sau instrumentele financiare constituite in vederea garantarii pozitiilor deschise, precum si drepturile dobandite si obligatiile asumate.

Cont de pozitie – Contul deschis in sistemul electronic de compensare-decontare pentru membrii compensatori/noncompensatori si/sau clientii acestora in care sunt evidentiate contractele cumparate si/sau vandute, precum si pozitiile deschise cu instrumente financiare ca urmare a incheierii de tranzactii.

Cont discretionar In cazul acestui tip de cont, intermediarul este imputernicit de catre client sa efectueze toate operatiunile legate de administrarea portofoliului (cumpararea si vanzarea de valori mobiliare).

Cont global Cont de instrumente financiare deschis de un Participant / agent custode, in care sunt inregistrate instrumentele financiare aflate in proprietatea clientilor al caror mandatar este Participantul/agentul custode respectiv.

Cont grup in sistemul B.V.B. Cont de lucru utilizat intr-un ordin si care permite, prin intermediul mecanismelor de subscriere si alocare, realizarea printr-o singura comanda a operatiunilor de tranzactionare care prezinta caracteristici comune de pret aferente conturilor individuale componente.

Cont Individual – Cont de instrumente financiare deschis de un Participant, in numele unui client, definit conform reglementarilor A.S.F./C.N.V.M.

Cont initiat sau Insider – Un cont de instrumente financiare detinut de un client in urmatoarele situatii: (1) care au acces la informatii confidentiale si/sau priviregiate cu privire la un emitent a carui instrumente sunt listate la BVB, (2) care este sau a fost in ultimul an actionar majoritar a cel putin uneia din comaniile listate la B.V.B. Categoriile de personae relevante sunt pevazute in regulamentele A.S.F./C.N.V.M.

Cont institutie – Un cont de instrumente financiare detinut de catre institutiile de credit, fonduri deschise sau inchise de investitii, societatile de investitii, fonduri de capital de risc, companii de administrare a fondurilor, fondurile de pensii, depozitari, societatile de asigurari, agenti custode, consilieri financiari, fonduri de restructurare, institutii guvernamentale si non-guvernamentale cu un impact pe piata de capital, alte entitati calificate ca investitori sofisticati de catre A.S.F./C.N.V.M.

Cont persoane relevante (staff) – Cont deschis la SSIF in numele administratorilor, conducatorilor, actionarilor, auditorilor, agentilor pentru servicii de investitii financiare sau al oricaror alti angajati sau colaboratori ai SSIF, precum si al persoanelor cu care acestia se afla in legaturi stranse pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor si instrumente financiare si numerar ale acestora.

Cont propriu Participant sau House – Un cont de instrumente financiare detinute de catre un participant in beneficiul propriu. Un cont “Casa” nu pot fi inclus intr-un cont grup.

Contract futures Reprezinta un IFD constand intr-un contract standardizat, in conformitate cu specificatiile contractului stabilite de B.V.B., care creeaza pentru partile contractante obligatia de a cumpara, respectiv de a vinde, un anumit activ suport la o data ulterioara (data scadentei) si la un pret convenit in momentul incheierii tranzactiei pe Piata Derivatelor.

Contract la distanta Orice contract de servicii de investitii financiare, incheiat intre un intermediar, ca un ofertant, si un investitor, ca beneficiar al serviciilor de investitii financiare, in cadrul unui sistem de vanzare sau de prestare de servicii financiare de investitii la distanta, organizat de catre ofertant, care, pentru derularea unui contract, utilizeaza numai unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanta, incepand cu momentul in care contractul a fost semnat, pana la expirare.

Contract Options sau Optiune – Reprezinta un IFD constand intr-un contract standardizat, in conformitate cu specificatiile contractului stabilite de B.V.B., prin care cumparatorul are dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara (optiune Call) sau de a vinde (optiune Put) in schimbul platii unui pret (prima), un anumit activ suport la un anumit pret predeterminat (pret de exercitare), pe intreaga durata de viata a optiunii (tip American) sau doar la data scadentei (tip European).

Contractul Spot– Se refera la o marfa care exista in momentul in care contractul este semnat, ce va fi livrata si platita imediat.

Contraparte centrala „CPC” – O persoana juridica care se interpune intre contrapartile la contractele tranzactionate pe una sau mai multe piete financiare, devenind astfel cumparator pentru fiecare vanzator si vanzator pentru fiecare cumparator.

Cotatie ferma Ansamblul format din oferta ferma de vanzare si oferta ferma de cumparare introduse pentru o serie de titluri de stat in piata prinicipala, de catre un Market Maker al Pietei Reglementate la vedere, inregistrat pentru seria respectiva.

Cotatie informativa Intentia, nu si obligatia, de a cumpara sau a vinde un numar de instrumente financiare la un anumit pret.

Cross/Cross – Tranzactie cu instrumente financiare efectuate de un intermediar (SSIF) in care atat cumparatorul cat si vanzatorul sunt clienti ai intermediarului respectiv.

Cupon – Suma de bani corespunzatoare dobanzii calculate pentru perioada cupon a acestuia, datorata periodic de catre Emitent (Ministerul Economiei si Finantelor, in cazul titlurilor de stat) detinatorilor de obligatiuni sau titluri de stat si la plata careia acesta s-a angajat prin documentul sau prospectul de emisiune.

Cupon curent Cupon a carui perioada cupon nu s-a incheiat la data decontarii tranzactiei si a carui obligatie de plata devine exigibila la cea mai apropiata data a cuponului stabilita in documentul sau prospectul de emisiune.

Cupon precedent Cuponul cel mai recent platit, prin raportare la data decontarii tranzactiei.