P


Persoana Orice persoana fizica sau juridica.

Participant – O institutie, o contraparte centrala, un agent de decontare, o casa de compensare sau un operator de sistem de compensare-decontare. Potrivit regulilor sistemului, participantul poate actiona in acelasi timp in toate sau doar in unele dintre aceste calitati.

Participant indirect – O institutie, o contraparte centrala, un agent de decontare, o casa de compensare sau un operator de sistem de compensare-decontare, care are o relatie contractuala cu un participant la sistem care executa ordine de transfer si in temeiul careia participantul indirect poate transmite ordine de transfer in respectivul sistem, cu conditia ca participantul indirect sa fie cunoscut operatorului de sistem de compensare-decontare. Pentru prevenirea riscului sistemic, un participant indirect poate fi considerat participant, fara ca aceasta sa limiteze responsabilitatea participantului prin intermediul caruia participantul indirect transmite ordine de transfer in respectivul sistem de compensare-decontare.

Participant la sistemul de tranzactionare al B.V.B. sau Participant – Intermediarii/firmele de investitii inscrisi in Registrul public al A.S.F./C.N.V.M., admisi la tranzactionare pe piata reglementata la vedere, administrata de B.V.B.

Participatie calificata – Detinerea, directa sau indirecta, intr-o S.S.I.F a cel putin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot sau care permite exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii S.S.I.F. in care este detinuta participatia respectiva.

Pas de pret – Valoarea variatiei minime de pret a unui simbol, stabilita pe intervale de pret.

Perioada cum-cupon – Interval de timp exprimat in zile, cuprins intre data de emisiune sau data cuponului precedent, inclusiv, si data de referinta, inclusiv.

Perioada ex-cupon Reprezinta intervalul de timp, exprimat in zile, cuprins intre data ex-cupon, inclusiv si data cuponului curent, exclusiv.

Persoana afiliata O persoana controlata de o entitate sau care controleaza direct sau indirect acesta entitate. Persoanele aflate in acelasi timp in relatii de afiliere fata de aceeasi entitate, sunt considerate a se afla in relatie de afiliere.

Persoana care efectueaza operatiuni cu titlu profesional Inseamna cel putin urmatoarele: o firma de investitii, inclusiv societatile de servicii de investitii financiare, sau o institutie de credit.

Persoana cu care o persoana relevanta are relatii de familie– Inseamna oricare din urmatoarele: sotul (sotia) persoanei relevante sau orice partener al acelei persoane considerat de legislatia nationala echivalent al sotului (sotiei); un copil natural sau un copil legitim dependent de persoana relevanta; orice alta ruda a persoanei relevante care, la data tranzactiei personale, locuia cu acea persoana in aceeasi locuinta de cel putin un an.

Persoana expusa politic (PEP) – Conform art.3 alin.(1) din Legea nr.656/2002 republicata, Persoane Expuse Politic (PEP) sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public sau asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.

Persoanele fizice care exercita, in sensul Legii nr.656/2002 republicata, functii publice importante sunt:

a) sefii de stat, sefii de guverne, membri parlamentelor, comisarii europeni, membri guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat;

b) membri curtilor constitutionale, membri curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac;

c) membri curtilor de conturi sau asimilate acestora, membri consiliilor de administratie ale bancilor centrale;

d) ambasadorii, insarcinati cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate;

e) conducatorii institutiilor si autoritatilor publice;

f) membri consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.

Niciuna din categoriile prevazute la lit. a)-f) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute la lit. a)-e) cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international.

Membri familiilor persoanelor care exercita functii publice importante, in sensul Legii nr.656/2002 republicata:

a) sotul/sotia;

b) copiii si sotii/sotiile acestora;

c) parintii.

Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt:

a) orice persoana fizica ce se dovesteste a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice impreuna cu oricare dintre persoanele ce exercita functii publice importante sau avand orice alta relatie privilegiata cu o astfel de persoana;

b) orice persoana fizica ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice cunoscute ca fiind infiintata in beneficiul uneia dintre persoanele ce exercita functii publice importante.

Persoana Initiata (Insider) – Client care are acces la informatii confidentiale si/sau privilegiate in legatura cu un anumit Emitent ale carui instrumente financiare Clientul le tranzactioneaza/intentioneaza sa le tranzactioneze precum si clientul care detine sau a detinut in urma cu cel mult 1 an pozitia de actionar semnificativ la cel putin o societate comerciala ale carui instrumente financiare le tranzactioneaza/intentioneaza sa le tranzactioneze.

Persoana relevanta (in cauza) In raport cu firma de investitii inseamna oricare din urmatoarele: un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al firmei de investitii; un director, partener sau echivalent ori administratorul oricarui agent delegat al firmei de investitii; un angajat (salariat) al firmei de investitii sau al unui agent delegat al firmei de investitii, precum si orice alta persoana fizica care isi ofera serviciile la dispozitia si sub controlul firmei de investitii sau a agentului delegat al firmei de investitii si care este implicat in desfasurarea de catre firma de investitii a serviciilor si activitatilor de investitii; persoana fizica care este direct implicata in furnizarea serviciilor catre firma de investitii sau catre agentii delegati ai acesteia in baza unui contract de externalizare in scopul desfasurarii de catre firma de investitii a serviciilor si activitatilor de investitii.

Persoane care actioneaza in mod concertat – Doua sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a infaptui o politica comuna in legatura cu un emitent. Pana la proba contrara, urmatoarele persoane sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat: persoanele implicate; societatea-mama impreuna cu filialele sale, precum si oricare dintre filialele aceleiasi societati-mama intre ele;o societate comerciala cu membrii consiliului sau de administratie si cu persoanele implicate, precum si aceste persoane intre ele; o societate comerciala cu fondurile ei de pensii si cu societatea de administrare a acestor fonduri.

Persoane implicate – Persoane care controleaza sau sunt controlate de catre un emitent sau care se gasesc sub un control comun; persoane care participa direct sau indirect la incheierea unor acorduri in vederea obtinerii sau exercitarii in comun a drepturilor de vot, daca actiunile, obiect al acordului, pot conferi o pozitie de control; persoane fizice din cadrul societatii emitente care au atributii de conducere sau control; sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea ale persoanelor fizice mentionate anterior; persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administratie in cadrul unui emitent.

Piata bursiera sau Bursa – Sistemul unitar compus din mai multe piete, care sunt administrate in mod independent si intre care pot exista relatii de interdependenta.

Piata de oferte si operatiuni speciale Piete de tip “order-driven” in care se tranzactioneaza instrumente financiare care fac obiectul ofertelor publice desfasurate prin B.V.B. sau al altor metode de vanzare de instrumente financiare prevazute in legi speciale, precum cele din materia privatizarii.

Piata Deal Este piata auxiliara a pietei Regular, de negociere, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pa blocuri de tranzactionare si pentru care BVB stabileste o valoare minima a tranzactiei. Variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Deal se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular).

Piata Futures – Reprezinta segmentul de piata din cadrul Pietei Derivatelor pe care sunt tranzactionate contracte futures. Piata lichida– O piata organizata de valori mobiliare in care valoarea actualizata a unei valori mobiliare poate fi determinata, iar plata pentru valoarea mobiliara vanduta poate fi incasata prompt si in conditii de siguranta.

Piata Odd Lot Este piata auxiliara a pietei Regular, de tip "order-driven", in care valorile mobiliare se tranzactioneaza in cantitati mai mici decat un bloc de tranzactionare; variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Odd Lot se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular).

Piata organizata de valori mobiliare Orice sistem reglementat de tranzactionare de valori mobiliare autorizat si supravegheat de A.S.F./C.N.V.M. (Bursa de Valori Bucuresti si piata RASDAQ).

Piata primara Este acea piata pe care se vand si/sau se cumpara titluri nou emise, permitandu-se astfel finantarea agentilor economici. Este un mijloc de distribuire a titlurilor de catre utilizatorii de fonduri, si de plasament in titluri din partea detinatorilor de fonduri.

Piata principala Piata desemnata de B.V.B. drept piata de referinta pentru fiecare simbol care se tranzactioneaza in cadrul B.V.B.

Piata reglementata – Un sistem pentru tranzactionarea instrumentelor financiare, care: functioneaza regulat; este caracterizata de faptul ca reglementarile emise si supuse aprobarii A.S.F./C.N.V.M., definesc conditiile de functionare, de acces pe piata, conditiile de admitere la tranzactionare a unui instrument financiar; respecta cerintele de raportare si transparenta in vederea asigurarii protectiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum si reglementarile emise de A.S.F./C.N.V.M., in conformitate cu legislatia comunitara.

Piata Regular Este piata principala, de tip orden-driven, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pe blocuri de tranzactionare si care determina pretul de referinta al valorilor mobiliare.

Piata secundara – Este acea piata organizata care functioneaza conform autorizarii si sub supravegherea A.S.F./C.N.V.M. Daca in piata primara vorbim despre titluri nou emise, in cadrul pietei secundare, titlurile sunt deja emise si sunt supuse tranzactionarii de catre cei ce beneficiaza de drepturile consacrate de aceste titluri.

Piata Unlisted Respectiv piata principala a valorilor mobiliare care nu sunt inscrise la cota BVB, de tip order-driven; aceasta piata nu are piete auxiliare asociate.

Piata Bear – Piata de valori mobiliare sau de bunuri financiare, cu preturi in scadere.

Piata Bull – Piata de titluri financiare sau marfuri cu preturi in urcare.

Piata OTC O piata de marfuri, valute, actiuni, optiuni, sau alte contracte financiare prin conexiuni electronice intre dealeri. Pe piata OTC nu are locatii fizice sau adrese, si difera de bursele organizate, care au o locatie fizica in cazul are loc tranzactionarea. De asemenea mentionata ca si: - Off Exchange.

PIP Cea mai mica unitate de modificarea a pretului pe piata FOREX.

Plasament garantat Metoda de intermediere a ofertei publice de vanzare prin care intermediarul isi asuma intregul risc si se angajeaza sa subscrie sau sa cumpere in nume si in cont propriu intreaga oferta, in scopul distribuirii ei catre public.

Plasament privat – Vanzarea de catre emitent a intregii emisiuni de valori mobiliare unui numar de maximum 35 de investitori sofisticati, rezidenti si nerezidenti in Romania, in conditiile contactarii a maximum 100 de persoane determinate pe baza unor criterii prestabilite si in conformitate cu reglementarile specifice ale A.S.F./C.N.V.M.

Plasament secundar privat – Vanzarea, de catre un proprietar existent, a cel putin 1% din valorile mobiliare de acelasi tip si clasa, aflate in circulatie, ale unui emitent, unui numar de maximum 35 de investitori, in conditiile contactarii a maximum 100 de persoane determinate pe baza unor criterii prestabilite si in conformitate cu reglementarile specifice ale A.S.F./C.N.V.M.

Platforma comuna EEX – Platforma comuna de licitatii, desemnata conform art.26 din Regulamentul (UE) nr.1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii, cu amendamentele ulterioare.

Pozitie deschisa – Numarul net de contracte cumparate sau vandute, inregistrate intr-un anumit cont de pozitie, care nu au ajuns la scadenta sau ale caror drepturi nu au fost exercitate ori ale caror obligatii nu au fost stinse.

Pozitia descoperita Este pozitia deschisa care nu are acoperita marja.

Pozitie long Reprezinta pozitia neta de cumparare pe un anumit cont rezultata ca urmare a incheierii uneia sau mai multor tranzactii prin care numarul de contracte cumparate este mai mare decat numarul de contracte vandute.

Pozitie short Reprezinta pozitia neta de vanzare pe un anumit cont rezultata ca urmare a incheierii uneia sau mai multor tranzactii prin care numarul de contracte vandute este mai mare decat numarul de contracte cumparate.

Practici de Piata acceptate – Se refera la practicile utilizate in una sau mai multe piete si acceptate de catre A.S.F./C.N.V.M., in conformitate cu procedurile europene.

Prag rezistenta Pretul la care presiunea exercitata de cumparatori este echilibrata de vanzatori, in general pragul de rezistenta se manifesta pe piata prin introduceri de ordine de vanzare in asteptare numeroase si care insumeaza o cantitate apreciabila (50%-100% sau mai mult) din volumele medii ce se tranzactioneaza intr-o zi.

Prag suport Pretul la care presiunea exercitata de vanzatori este echilibrata de cumparatori, in general pragul suport se manifesta pe piata prin introduceri de ordine de cumparare in asteptare numeroase si care insumeaza o cantitate apreciabila (50%-100% sau mai mult) din volumele medii ce se tranzactioneaza intr-o zi.

Pret – Al unui titlu de stat cu discount, emis cu scadenta de 365 zile, reprezinta pretul de cumparare sau de vanzare exprimat ca procent din valoarea nominala. Este calculat de sistem pe baza randamentului introdus intr-o cotatie ferma sau informativa, un ordin deal sau ordin.

Pret brut Al unei obligatiuni sau al unui titlu de stat cu dobanda, emis cu scadenta mai mare sau egala cu 365 de zile, reprezinta pretul care include dobanda acumulata, mentionat intr-o cotatie ferma sau informativa, un ordin deal sau ordin introdus in sistemul B.V.B. Este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni sau din valoarea nominala a unui titlu de stat.

Pret de deschidere Pretul la care se executa prima tranzactie pentru un simbol intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare.

Pret de exercitate – reprezinta pretul predeterminat la care sa vand sau se cumpara contractele futures, daca optiunea este exercitata.

Pret de inchidere – Pretul la care ultima tranzactie a unei sesiuni de tranzactionare are loc, pentru un anumit simbol pe o anumita piata.

Pret de referinta Al simbolului intr-o sedinta de tranzactionare, reprezinta pretul fata de care se calculeaza variatia de pret a simbolului in cursul unei sedinte de tranzactionare, valabil in toate Pietele in care este tranzactionat un anumit simbol.

Pret mediu Pretul care reprezinta media ponderata a preturilor cu volumul tranzactiilor incheiate intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare, rotunjit la cel mai apropiat pas de pret.

Pret net - Al unei obligatiuni sau al unui titlu de stat cu dobanda, emis cu scadenta mai mare sau egala cu 365 de zile, reprezinta pretul care nu include dobanda acumulata, mentionat intr-o cotatie ferma sau informativa, deal sau ordin introdus in sistemul B.V.B. Este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni sau din valoarea nominala a titlului de stat.

Pret net (%) obligatiune Pretul care nu include dobanda acumulata si este mentionat intr-un ordin sau deal de cumparare sau vanzare a unei obligatiuni introdus in sistemul BVB. Pretul net este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni.

Pret brut (%) obligatiune – Pretul care include dobanda acumulata si este mentionat intr-un ordin sau deal de cumparare sau vanzare a unei obligatiuni introdus in sistemul BVB. Pretul brut este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni.

Pret/vanzari pe actiune Se calculeaza conform numelui, considerand ultimul pret al actiunii si cifra de afaceri corespunzatoare unei actiuni. In ultima vreme teoreticienii au inceput sa acorde o atentie sporita acestui indicator, considerand ca o valoare sub 1.5 a acestuia indica o actiune subevaluata.

Pretul cel mai bun Pretul ordinului de bursa cu prioritatea cea mai mare de executie si anume pretul cel mai mare de cumparare, respectiv pretul cel mai mic de vanzare al unui simbol intr-o Piata. Prima – Pretul pe care cumparatorul unei optiuni il plateste vanzatorului optiunii; primele sunt stabilite liber pe piata de catre cumparator si vanzatori protrivit regulilor bursei unde sunt tranzactionate.

Principal – Valoarea imprumutului corespunzator unei obligatiuni, exclusiv dobanda aferenta, pe care Emitentul se angajeaza sa-l ramburseze la scadenta. Principalul poate avea valoare unica atunci cand exista o singura rambursare, sau o valoare curenta, in cazul unor rambursari anticipate. Rata cuponului se aplica la valoarea curenta a principalului.

Principal curent Valoarea imprumutului corespunzator unei obligatiuni, exclusiv dobanda aferenta, pe care emitentul se angajeaza sa-l ramburseze la scadenta. Principalul poate avea valoare unica atunci cand exista o singura rambursare sau o valoare curenta in cazul unor rambursari anticipate. Rata cuponului se aplica la valoarea curenta a principalului.

Procedura de insolventa – Procedura prevazuta la art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 253/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Produse structurate – Instrumente financiare de natura valorilor mobiliare care au la baza un activ suport, sunt emise in conformitate cu un prospect de baza, precum si cu documentele de completare aferente respectivului prospect, si care pot fi admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B.. Emitentii produselor structurate pot fi institutii de credit, firme de investitii, precum si alte institutii financiare aflate sub incidenta autorizarii si reglementarii autoritatilor competente din state membre sau nemembre. Produsele structurate pot fi: certificate, warrant-uri, precum si alte tipuri de produse structurate.

Profit financiar Diferenta intre venituri financiare (din dobanzi, diferente favorabile de curs valutar, titluri de plasament) si cheltuieli financiare (cu dobanzile aferente creditelor contractate, diferente nefavorabile de curs valutar, titluri de plasament cedate,etc.).

Profitul din exploatare Reprezinta castigul din activitatea de baza a societatii, determinat ca diferenta intre incasarile din productia vanduta si cheltuielile aferente activitatii de baza (cheltuieli materiale, cheltuieli cu personalul - salarii si impozite aferente-, cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe).

Programul de oferta Un plan care ar permite emiterea, in mod continuu sau repetat in decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decat cele de tipul titlurilor de capital.

Prospect de admitere la tranzactionare – Prospectul intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 in vederea admiterii instrumentelor financiare pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B.

Prospect de baza – Prospectul de emisiune aprobat fie de catre A.S.F./C.N.V.M., fie de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru si notificat A.S.F./C.N.V.M., in baza caruia un Emitent poate solicita admiterea la tranzactionare a produselor structurate pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B.

Prospect de oferta publica de vanzare de valori mobiliare Document care contine informatii despre emitent, despre valorile mobiliare oferite si scopul pentru care sunt emise, despre conducerea, domeniul de activitate si activele emitentului si care include situatiile financiare ale acestuia.