I


Inchiderea unei pozitii deschise Stingerea de catre client, membrul bursei, membrul compensator sau casa de compensatie a obligatiilor contractuale dintr-o pozitie deschisa, prin efectuarea unei tranzactii in sens contrar sau prin exercitarea dreptului oferit de optiune.

Inchiderea fortata a pozitiilor deschise Este o operatiune de inchidere a pozitiilor descoperite, in urma unui ordin dat de casa de compensare sau din initiativa Intermediarului, in cazul in care clientul acestuia nu raspunde apelului in marja. Inchiderea pozitiilor se va face prin executarea inversa a ultimelor tranzactii.

Index/Index – Indicator statistic care masoara performanta de ansamblu a unei activitati sau evolutaia/dinamica unor fenomene economic-sociale: indicele bursier reprezinta o colectie de actiuni listate la bursa si reflecta stastistic valoarea componentelor sale.

Indicatori de lichiditate – Numarul mediu de zile de tranzactionare - calculat ca [tranzactii/zile] si este raportul dintre numarul total de tranzactii cu actiuni intr-un an calendaristic si numarul total de zile de tranzactionare, atunci cand actiunile au fost disponibile la tranzactionare si in cazul in care acestea au fost efectiv comercializate; valoarea medie a unei zile de tranzactionare sau de cifra de afaceri zilnica medie -calculate ca [lei/zi], este raportul dintre valoarea totala a tuturor tranzactiilor din anul calendaristic si numarul total de zile in care actiunile au fost tranzactionate, numai in cazul in care tranzactiile au fost incheiate; rata anuala a actiunilor tranzactionate in functie de free float - exprimata ca procent, se calculeaza ca raport intre numarul total de actiuni tranzactionate intr-un an si numarul de actiuni corespunzatoare pentru procentul de free float, la sfarsitul aceluiasi an; rata anuala de zile de tranzactionare - exprimata ca procent si calculat ca raport intre numarul zilelor de tranzactionare dintr-un an calendaristic pentru valorile mobiliare ale unui emitent si numarul total de zile de tranzactionare, in acelasi an, in care valorile mobiliare au fost disponibile pentru tranzactionare, indiferent daca tranzactiile au avut loc sau nu.

Indicele bursier BET – Primul indice dezvoltat de B.V.B., este indicele de referinta pentru piata B.V.B. BET este un indice de capitalizare calculat pe baza de free float pentru cele mai lichide 10 companii listate pe piata reglementata B.V.B.

Indicele bursier BET-C – Este indicele compozit al pieţei B.V.B. Acesta este un indice de capitalizarea de piata. BET-C reflecta fluctuatia pretului a tuturor companiilor listate pe piata reglementata B.V.B., categoria I si a II-a, cu exceptia SIF-urilor.

Indicele bursier BET-FI – Primul indice sectorial lansat de B.V.B., BET-FI reflecta miscarile de pret ale fondurilor de investitii (SIF) tranzactionate pe piata reglementata B.V.B.

Indicele bursier de energie BET-NG – Indicele sectorial ce urmareste miscarea preturilor actiunilor companiilor tranzactionate pe piata reglementata BVB, care au domeniu de activitate principal situat in sectorul energetic si utilitati. Valoarea maxima a indicelui pe care o companie o poate detine este de 30%. Metodologia permite indicele BET-NG a fi un bun suport pentru instrumente financiare derivate si produse structurate.

Indicele bursier de tranzactionare de schimb BET-XT Indicele blue chip, reflecta evolutia preturilor celor mai lichide 25 actiuni tranzactionate pe piata reglementata B.V.B., inclusiv SIF-urile. Valoarea maxima a indicelui pe care o companie o poate detine este de 15%. Metodologia permite indicele BET-XT a fi un bun suport pentru produse derivate si produse structurate.

Indicele bursier indicele ROTX –Este un indice free float de capitalizare si reflecta in timp real miscarea preturilor a companiilor "blue chip", tranzactionate pe piata B.V.B. Calculat in RON, EUR si USD, si diseminat in timp real de catre Wiener Borse, ROTX este proiectat ca un indice negociabil si este folosit ca activ suport pentru produse standardizate.

Indicele RASDAQ-C Ia in considerare toate actiuni tranzactionate pe piata RASDAQ. Scopul sau este de a reflecta evolutia de ansamblu a pretului de vanzare in piata.

Informatii confidentiale - Informatii de orice natura privitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit inca publice si a caror divulgare ar putea influenta pretul sau alte aspecte ale tranzactiilor cu valori mobiliare ale emitentului sau ale societatilor comerciale asociate ori ale celor in care emitentul detine o pozitie majoritara.

Informatii privilegiate Informatii de orice natura privitoare la un emitent sau la oricare dintre valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit inca publice si a caror divulgare ar putea influenta pretul sau alte aspecte ale operatiunilor cu valori mobiliare ale emitentului sau ale persoanelor afiliate.

Institutie – O institutie de credit sau o firma de investitii.

Institutie de credit – O intreprindere a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu.

Institutie financiara – O intreprindere, alta decat o institutie, a carei activitate principala consta in dobandirea de participatii sau in desfasurarea uneia sau mai multor activitati mentionate la punctele 2-12 si la punctul 15 din anexa I a Directivei 2013/36/UE, inclusiv o societate financiara holding, o societate financiara holding mixta, o institutie de plata in sensul Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne ( 1 ) si o societate de administrare a activelor, dar cu excluderea societatilor holding de asigurare si a societatilor holding de asigurare cu activitate mixta, astfel cum este definita la art.212 alin.(1) lit.(g) din Directiva 2009/138/CE.

Institutie-mama din UE – O institutie-mama dintr-un stat membru care nu este filiala a unei alte institutii autorizate in orice stat membru sau a unei societati financiare holding sau societati financiare holding mixte infiintate in orice stat membru.

Institutie-mama dintr-un stat membru – O institutie dintr-un stat membru care are ca filiala o institutie sau o institutie financiara sau care detine o participatie intr-o asemenea institutie sau institutie financiara si care nu este la randul sau o filiala a unei alte institutii autorizate in acelasi stat membru sau a unei societati financiare holding sau societati financiare holding mixte infiintate in acelasi stat membru.

Instrumente ale pietei monetare – Instrumente financiare care se tranzactioneaza de regula in cadrul pietei monetare.

Instrumente financiare – inseamna:

a) valori mobiliare;

b) instrumente ale pietei monetare;

c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

d) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si pe curs de schimb valutar si orice alte contracte derivate in legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitatii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori in fonduri banesti;

e) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii (o rata) si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere);

f) optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

g) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria celor prevazute la lit. f) si neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor in marja in mod regulat;

h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;

i) contracte financiare pentru diferente;

j) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si pe curs de schimb valutar si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere), precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare si sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri in marja in mod regulat;

k) alte instrumente financiare calificate ca atare conform legislatiei europene.

Instrument financiar derivat extrabursier sau contract derivat extrabursier – Un contract derivat a carui executare nu are loc pe o piata reglementata in sensul definitiei de la art.4 alin.(1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE sau pe o piata dintr-o tara terta considerata a fi echivalenta cu o piata reglementata conform art.19 alin.(6) din Directiva 2004/39/CE.

Instrument financiar derivat (IFD) sau contract derivat – Inseamna un instrument financiar astfel cum este prevazut in sectiunea C punctele 4-10 din anexa I la Directiva 2004/39/CE, astfel cum sunt puse in aplicare prin articolele 38 si 39 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006.

Intermediari – societati de servicii de investitii financiare autorizate de A.S.F./C.N.V.M., institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii precum:

1. servicii principale:

a) preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor in numele clientilor;

c) tranzactionarea pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor;

e) consultanta pentru investitii;

f) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

g) plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;

h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare.

2. serviciile conexe:

a) pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;

b) acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul ori mai multe instrumente financiare, in cazul in care respectiva societate de servicii de investitii financiare care acorda creditul sau imprumutul este implicata in tranzactie;

c) consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;

d) servicii de schimb valutar in legatura cu serviciile de investitii prestate;

e) cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;

f) servicii in legatura cu subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

g) serviciile si activitatile de investitii prevazute la punctul 1, precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la lit. a) - f) legate de activul-suport al urmatoarelor instrumente derivate, in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind serviciile si activitatile de investitii si serviciile conexe:

g1. optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii (o rata) si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere);

g2. optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

g3. optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria celor prevazute la lit. f) si neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor in marja in mod regulat;

g4. optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si pe curs de schimb valutar si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere), precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare si sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri in marja in mod regulat.

Intermediere de valori mobiliare - Activitate realizata de persoane autorizate conform legii si desfasurata exclusiv pe pietele organizate de valori mobiliare, constand in cumpararea si/sau vanzarea de valori mobiliare, precum si in operatiuni accesorii sau conexe autorizate de A.S.F./C.N.V.M.

Introducing broker - Persoana fizica sau juridica care ofera consultanta de investitii unui investitor, dar nu opereaza efectiv tranzactii. Termenul se aplica mai ales brokerilor de pe piata futures.

Investitor - Orice persoana fizica sau juridica, care pe cont si risc propriu cumpara, detine, vinde si/sau schimba instrumente financiare cu intentia de a obtine profit din dividende sau dobanzi la instrumentele financiare respective sau la cresterea valorii de piata a acestora.

Investitori calificati – Persoanele sau entitatile care, potrivit reglementarilor A.S.F./C.N.V.M.:

1. se incadreaza in categoria de clienti profesionali, in conformitate cu art. 1 alin. (2) lit. a) – d) din anexa nr. 8 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. sunt tratate, la cerere, drept clienti profesionali in conformitate cu anexa 8 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 sau sunt recunoscute drept contraparti eligibile in conformitate cu art. 146 din regulamentul anterior mentionat, cu exceptia cazului in care au solicitat sa nu fie tratate drept clienti profesionali.

Investitor sofisticat Acel investitor care are capacitatea de a evalua riscul investitional si resursele necesare.