Clienti profesionali

clienti

ANEXA nr. 2: Clienti profesionali” in sensul prezentei legi (Legea nr. 126/2018)

Art. 1 Un client profesional este un client care are experienta, cunostintele si competenta necesare pentru a lua propriile decizii de investitii si a evalua corect riscurile implicate. Pentru a fi considerat client profesional, clientul trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 

SECTIUNEA A. Categorii de clienti considerati clienti profesionali

Art. 2 (1) Urmatoarele categorii de clienti sunt considerati profesionali pentru toate serviciile si activitatile de investitii si instrumentele financiare in sensul prezentei legi:

 1. a) Entitatile care trebuie autorizate sau reglementate pentru a opera pe pietele financiare. Lista urmatoare include toate entitatile autorizate care desfasoara activitati caracteristice entitatilor mentionate: entitati autorizate in Romania sau intr-un stat membru in temeiul unei directive, entitati autorizate sau reglementate in Romania sau intr-un stat membru fara raportare la o directiva si entitati autorizate sau reglementate de o tara terta:
 2. institutii de credit;
 3. firme de investitii si S.S.I.F.;
 4. alte institutii financiare autorizate sau reglementate;
 5. societati de asigurare;
 6. organisme de plasament colectiv si societatile de administrare ale acestora;
 7. fonduri de pensii si societatile de administrare ale acestora;
 8. entitati care efectueaza tranzactii cu marfuri si instrumente derivate pe acestea;
 9. traderi;
 10. alti investitori institutionali.
 11. b) Marile intreprinderi care intrunesc doua dintre urmatoarele criterii, la nivel individual:
 12. totalul bilantului: 20.000.000 EUR;
 13. cifra de afaceri neta: 40.000.000 EUR;
 14. fonduri proprii: 2.000.000 EUR.
 15. c) Guvernele nationale si regionale, inclusiv organismele publice care gestioneaza datoria publica la nivel national sau regional, bancile centrale, institutiile internationale si supranationale, precum Banca Mondiala, Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii si alte organizatii internationale similare;
 16. d) Alti investitori institutionali a caror activitate principala consta in investitii in instrumente financiare, inclusiv entitatile care se ocupa cu securizarea activelor sau alte operatiuni de finantare.

(2) Entitatile prevazute la alin. (1) sunt considerate clienti profesionali. Acestea pot solicita sa nu fie tratate drept clienti profesionali, iar S.S.I.F. pot accepta sa le acorde un nivel de protectie mai ridicat.

(3) In cazul in care clientul unei S.S.I.F. este o entitate prevazuta la alin. (1), S.S.I.F. il informeaza, inainte de a-i furniza vreun serviciu, ca este considerat, pe baza informatiilor de care dispune, client profesional si ca va fi tratat ca atare, in afara cazurilor in care S.S.I.F. si clientul convin altfel. De asemenea, S.S.I.F. informeaza clientul ca acesta poate solicita o modificare a termenilor acordului, pentru a beneficia de un nivel mai ridicat de protectie.

(4) Clientului considerat ca profesional ii revine responsabilitatea de a solicita acordarea unui nivel mai ridicat de protectie in cazul in care estimeaza ca nu este in masura sa evalueze sau sa gestioneze corect riscurile implicate.

(5) Nivelul mai ridicat de protectie prevazut la alin. (4) este acordat in cazul in care un client considerat profesional incheie in scris cu S.S.I.F. un acord care prevede ca nu trebuie sa fie tratat in calitate de client profesional in sensul normelor de conduita profesionala aplicabile.

Acest acord specifica serviciile sau tranzactiile sau tipurile de produse sau de tranzactii carora li se aplica.

SECTIUNEA B. Clienti care pot fi considerati profesionali la cerere

Art. 3: Criterii de identificare

(1) Clientii, altii decat cei prevazuti in sectiunea A, inclusiv organismele din sectorul public, autoritatile publice locale, municipalitatile si investitorii obisnuiti privati, pot, de asemenea, sa renunte la o parte din protectia conferita de normele de conduita profesionala.

(2) S.S.I.F. pot trata oricare dintre clientii prevazuti la alin. (1) drept client profesional, cu conditia respectarii criteriilor relevante si procedurii prezentate in continuare. Cu toate acestea, se considera ca acesti clienti nu poseda cunostinte si experienta de piata comparabile cu cele ale clientilor mentionati in sectiunea A.

(3) Renuntarea la protectia permisa de normele standard de conduita profesionala este considerata valabila numai cu conditia ca o evaluare adecvata, efectuata de S.S.I.F., a competentei, experientei si cunostintelor clientului sa ofere o garantie rezonabila, in lumina naturii tranzactiilor sau serviciilor avute in vedere, ca acesta este in masura sa ia decizii de investitii si sa inteleaga riscurile la care poate fi expus.

(4) Criteriile de aptitudine aplicate administratorilor si directorilor entitatilor autorizate in temeiul directivelor din domeniul financiar pot fi considerate unul dintre mijloacele de evaluare a competentei si a cunostintelor clientului. In cazul unei entitati mici, evaluarea respectiva se refera la persoana autorizata sa efectueze tranzactii in numele acesteia.

(5) In cadrul acestei evaluari, trebuie sa fie indeplinite cel putin doua dintre urmatoarele criterii:

 1. a) clientul a efectuat in medie 10 tranzactii de o marime semnificativa pe trimestru in ultimele 4 trimestre anterioare pe piata respectiva;
 2. b) valoarea portofoliului de instrumente financiare al clientului, definit ca fiind compus din depozite bancare si instrumente financiare, depaseste 500.000 EUR;
 3. c) clientul activeaza de cel putin un an sau a activat timp de cel putin un an in sectorul financiar intr-o pozitie profesionala care necesita o cunoastere a tranzactiilor sau a serviciilor in cauza.

(6) A.S.F. poate emite reglementari privind adoptarea unor criterii specifice pentru evaluarea competentei si a cunostintelor reprezentantilor municipalitatilor si autoritatilor publice locale care solicita sa fie considerate clienti profesionali.

Art. 4 Procedura prin care clientii pot fi tratati drept clienti profesionali, la cerere:

(1) Clientii prevazuti la art. 3 pot renunta la protectia acordata de normele de conduita, cu conditia respectarii urmatoarei proceduri:

 1. a) clientul notifica in scris S.S.I.F. dorinta sa de a fi considerat client profesional, fie in general, fie pentru un anumit serviciu de investitii sau o anumita tranzactie, fie pentru un tip de tranzactii sau de produse;
 2. b) S.I.F. precizeaza clar si in scris protectiile si drepturile legate de compensarea investitorilor pe care clientul risca sa le piarda;
 3. c) clientul declara in scris, intr-un document separat de contract, ca este constient de consecintele renuntarii la protectiile mentionate anterior.

(2) Inainte de a decide acceptarea solicitarii de renuntare prevazute la pct. 1, S.S.I.F. adopta toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca clientul care doreste sa fie tratat drept client profesional indeplineste cerintele aplicabile prevazute la art. 3.

(3) Relatiile clientilor deja clasificati ca profesionali conform unor criterii si proceduri similar celor prevazute anterior cu S.S.I.F. nu sunt, cu toate acestea, afectate de eventualele norme noi, adoptate in conformitate cu prezenta anexa.

(4) S.S.I.F. pun in aplicare politici si proceduri interne adecvate, consemnate in scris, care sa permita clasificarea clientilor.

(5) Clientilor profesionali le revine responsabilitatea de a informa S.S.I.F. in legatura cu orice modificare ce le poate afecta clasificarea.

(6) In situatia in care S.S.I.F. constata ca un client nu mai indeplineste conditiile initiale, pe baza carora era considerat client profesional, S.S.I.F. ia masurile adecvate in aceasta situatie.

(2) Inainte de a accepta orice cerere de renuntare, S.S.I.F. trebuie sa urmeze toate etapele necesare pentru a se asigura ca un client care cere sa fie tratat drept client profesional indeplineste cerintele mentionate la art.2.

(3) Daca clientii au fost deja declarati profesionali respectand parametrii si proceduri similare celor de mai sus, relatia acestora cu S.S.I.F. nu va fi afectata de noi reguli adoptate conform acestei anexe.

(4) Clientii profesionali sunt obligati sa informeze S.S.I.F. in legatura cu orice schimbare care le-ar putea afecta calificarea curenta.

(5) In cazul in care societatea de servicii de investitii financiare a luat cunostinta de faptul ca, clientul nu mai indeplineste conditiile initiale, aceasta va lua masurile care se impun in aceasta situatie.