Protectia datelor cu caracter personal

S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.4, bl.B3, tronson III, et.6, birou 6.2, Sector 4, colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei notificari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi aceasta notificare cu atentie.

Date cu caracter personal sunt informatii referitoare la o persoana fizica ce poate fi identificata, direct sau indirect.

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Categorii de date prelucrate de catre S.S.I.F. VIENNA Investment Trust

 • date de identificare: nume, prenume, nume anterior (daca este cazul), porecla/pseudonimul, CNP (echivalentul acestuia pentru persoane straine), seria si numarul actului de identitate, al pasaportului, al permisului de sedere si alte informatii continute in acestea (de ex: data si locul nasterii, cetatenia, nationalitate, tara de origine), adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online;
 • informatii referitoare la ocupatia, numele angajatorului, natura activitatii proprii, functia publica detinuta, expunerea politica (daca este cazul);
 • informatii de natura financiara (de ex: venituri, date tranzactionale, istoric tranzactional, date privind bunurile detinute);
 • informatii privind nivelul de cunostinte si experienta;
 • informatii referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in date referitoare la acuzatii si condamnari legate de infractiuni precum frauda, spalarea de bani si finantarea actelor de terorism;
 • semnatura;
 • numele si prenumele membrilor de familie, loc de munca, functie/profesie
 • stare civila
 • date bancare
 • imagine (act de identitate)
 • orice alte informatii care deriva din acestea in urma prelucrarilor efectuate de S.S.I.F. VIENNA Investment Trust (cum ar fi: istoric tranzactional, segmentarea clientelei in functie de diferite criterii, identificatorul unic generat pentru fiecare client in parte, informatii specifice despre produsele si serviciile contractate si despre felul in care Clientul le-a utilizat)
 • orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor S.S.I.F. VIENNA Investment Trust in scopurile de mai jos.

Utilizarea datelor personale

S.S.I.F. VIENNA Investment Trust S.A. colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • furnizarea de produse si servicii de investitii financiare prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens (de ex: locatii fizice, internet, telefon etc.);
 • identificarea persoanelor vizate atat in locatiile fizice, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet);
 • efectuarea de analize preliminare (de ex: analizarea expunerii la riscul pe care il implica furnizarea unui produs/serviciu), prin care se urmareste evaluarea Clientului/altei persoane vizate, cu scopul de a decide cu privire la incheierea anumitor operatiuni sau contractarea anumitor produse;
 • verificarea Clientului/altei persoane vizate in vederea identificarii, preveniri si combaterea fraudelor, finantarii terorismului si a spalarii banilor;
 • efectuarea unor activitati de gestiune economica, financiara si/sau administrativa in cadrul S.S.I.F. VIENNA Investment Trust;
 • centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de catre departamentele si structurile societatii in activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea lor de catre aplicatiile interne utilizate de catre departamentele relevante in desfasurarea activitatii);
 • contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/notifica informatii despre produsele contractate (de ex: expirare termen, neindeplinire obligatii, modificare/completare caracteristici/costuri/functionalitati/beneficii produse);
 • furnizarea de servicii suport pentru solicitarile Clientului/persoanei vizate (de ex: informatii aditionale despre produse, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigatii cu privire la disfunctionalitati ale produselor si serviciilor oferite, solutionarea cererilor, reclamatiilor si petitiilor formulate);
 • crearea sau analizarea de profiluri pentru imbunatatirea produselor/serviciilor, pentru promovarea personalizata/generala, pentru efectuarea oricaror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor, sau pentru efectuarea de activitati de marketing de catre S.S.I.F. VIENNA Investment Trust direct prin intermediul oriaaror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin posta, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate in mod direct si specific unei anumite persoane) in cazul in care Clientul accepta aceasta;
 • realizarea de activitati de marketing de catre S.S.I.F. VIENNA Investment Trust sau publicitate de tip general, activitati de fidelizare a clientelei si realizarea de sondaje;
 • efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice), atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii, precum si efectuarea de studii si analize de piata cu privire la produse/servicii;
 • analizarea riscurilor;
 • efectuarea unor activitati de colectare debite si/sau recuperare creante sau de gestionare a unor astfel de activitati;
 • arhivarea atat in format fizic, cat si electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratura a corespondentei adresate societatii si expediata de catre societate, inclusiv prin intermediul curieratului;
 • solutionarea litigiilor, investigaiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari la care societatea este parte;
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor si proceselor interne, precum si realizarea de audituri sau investigatii ale societatii;
 • realizarea de raportari catre institutiile competente conform reglementarilor legale aplicabile (de ex: declararea tranzactiilor ce depasesc cuantumul stabilit de lege catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor);
 • pentru monitorizarea activitatii clientilor in vederea detectarii tranzactiilor neobisnuite si a tranzactiilor suspecte.

Mentionam ca datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de catre S..S.I.F. VIENNA Investment Trust pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale pentru care datele respective au fost initial colectate de catre S.S.I.F. VIENNA Investment Trust.

S.S.I.F. VIENNA Investment Trust prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:

 • in baza consimtamantului dumneavoastra;
 • pentru executarea contractului de prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte (de ex: furnizarea serviciilor si activitatilor de investitii, furnizarea de servicii suport pentru solicitarile dumneavoastra, trimiterea de notificari/informari/raportari cu privire la situatia detinerilor) sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare si acceptare a Clientului);
 • in baza unei obligatii legale (de ex: identificarea si cunoasterea clientelei, identificarea si prevenirea fraudelor, prevederilor FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act) si CRS („Common Report S.S.I.F. VIENNA Investment Trust Standards” etc.);
 • in baza interesului legitim al S.S.I.F. VIENNA Investment Trust (de ex: centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare proceselor etc);
 • pentru motive de interes public major, si anume, diminuarea riscului aferent contractarii cu o persoana expusa politic, dupa cum este mentionat in cadrul Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

 • persoana vizata si reprezentantii legali ai persoanei vizate;
 • imputernicitul operatorului;
 • partenerii contractuali ai operatorului;
 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in desfasurarea obiectului de activitate al societatii; furnizori de servicii: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; utilitati; audit; serviciilor de suport; procesare plati; de cercetare de piata, de transmitere a comunicarilor de marketing ale S.S.I.F. VIENNA Investment Trust, de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing ale S.S.I.F. VIENNA Investment Trust; de servicii de recuperare creante si/sau colectare a debitelor, evaluatori;
 • executori judecatoresti si birouri notariale, consultanti externi care ne acorda consultanta sau ne asista in exercitarea si apararea drepturilor in instanta;
 • institutii financiar-bancare din Romania si din strainatate;
 • organe judiciare din Romania si din alte tari, precum membrii ai instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor;
 • institutii publice de supraveghere si de administrare a pietei financiare (de ex: Autoritatea de Supraveghere Financiara);
 • Autoritati publice centrale si locale (de ex: Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) din Romania si din alte tari, organe ale politiei;
 • Institutii de investigare si suport pentru incidente de securitate cibernetica.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

In vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus, este posibil ca S.S.I.F. VIENNA Investment Trust sa transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal in afara Romaniei sau statelor din cadrul UE/EEA catre:

(i) Statele Unite ale Americii (in baza Scutului de Confidentialitate existent intre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii),

(ii) statele fata de care ordonati efectuarea unor plati (in temeiul derogarilor specifice in materie, avand in vedere ca transferul datelor este necesar pentru executarea unui contract).

Pastrarea datelor personale

Datele personale vor fi pastrate pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare– dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de S.S.I.F. VIENNA Investment Trust, conform celor prevazute in prezentul document;
 • Dreptul de acces – poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre S.S.I.F. VIENNA Investment Trust, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere, S.S.I.F. VIENNA Investment Trust va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale S.S.I.F. VIENNA Investment Trust;
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;
 • Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, S.S.I.F. VIENNA Investment Trust poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);
 • Dreptul de opozitie– se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al S.S.I.F. VIENNA Investment Trust (inclusiv crearii de profiluri) sau realizate in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investita S.S.I.F. VIENNA Investment Trust;
 • Dreptul la portabilitatea datelor– poate primi datele cu caracter personal, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai:

(i) pentru datele cu caracter personal furnizate de catre Client S.S.I.F. Investment Trust,

(ii) daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate

(iii) daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;

 • Dreptul de a depune plangere– poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre S.S.I.F. VIENNA Investment Trust la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului –in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate in procesul de furnizare a serviciilor si produselor S.S.I.F. VIENNA Investment Trust – in cazul in care S.S.I.F. VIENNA Investment Trust ia decizii automate in legatura cu datele cu caracter personal, persoana vizata poate:

(i) cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare,

(ii) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare si

(iii) contesta decizia.

Clientul poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, utilizand una dintre metodele de mai jos:

 1. la sediul S.S.I.F. VIENNA Investment Trust, Splaiul Unirii nr.4, bl.B3, tronson III, et.6, biroul 6.2, Sector 4, Bucuresti
 2. prin Fax +40 21 2018 48 80
 3. prin E-mail: office@viennainvestment.ro

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale prezentei notificari privind protectia datelor dumneavoastra puteti gasi consultand pagina web a companiei – sectiunea Protectia Datelor.

S.S.I.F. VIENNA Investment Trust, prin intermediul serviciilor prestate, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul exclusiv de prestare de servicii de investitii financiare in conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in baza autorizatiei eliberate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare). Datele vor fi dezvaluite institutiilor implicate conform prevederilor legale, si anume: operator de piata/operator de sistem, Depozitar Central/registre independente, Fondul de Compensare al Investitorilor (daca va fi cazul) si A.S.F.

S.S.I.F. VIENNA Investment Trust a notificat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, iar notificarea a fost inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 6533.