S


Seria emisiunii Cod alfanumeric unic prin care se identifica o emisiune de obligatiuni a unui Emitent sau o emisiune de titluri de stat.

Sesiune de tranzactionare – Intervalul de timp, in cadrul unei zile, in care se pot executa tranzactiile; programul de tranzactionare este prevazut in specificatiile fiecarui contract futures si options respectiv ale valorilor mobiliare disponibile pe piata spot.

SFTP – Sistemul informatic intern al B.V.B. de transmitere electronica de date.

Simbol - Instrument financiar care se tranzactioneaza in cadrul BVB.

Sistem alternativ de tranzactionare Un sistem care pune in prezenta mai multe parti care cumpara si vand instrumente financiare, intr-un mod care conduce la incheierea de contracte, denumit si sistem multilateral de tranzactionare.

Sistem de tranzactionare prin internet – Sistemul informatic controlat si operat de catre Intermediar pentru tranzactii pe pietele la vedere operate de Bursa de Valori Bucuresti si/sau sistemul informatic Eltrans operat de SIBEX – Sibiu Stock Exchange pentru tranzactii pe piata la vedere operata de aceasta, si/sau alte sisteme informatice operate de catre Intermediar, accesat/accesate de catre Client in scopul facilitarii transmiterii, preluarii si executarii ordinelor si instructiunilor Clientului prin: transmiterea prin Internet a ordinelor de tranzactionare ale Clientului; transmiterea prin Internet a instructiunilor Clientului privind transferul in numerar in/din contul sau; transmiterea prin Internet a instructiunilor Clientului privind revocarea ordinelor de tranzactionare transmise, a caror executare nu a fost confirmata de catre Intermediar si a caror stare permite retragerea lor de pe piata; transmiterea prin Internet a rapoartelor Intermediarului catre Client, inclusiv a confirmarii preluarii, executarii sau anularii ordinelor de tranzactionare sau instructiunilor primite de la Client; accesarea de catre Client, in timp real, a evidentei electronice a contului sau deschis la Intermediar.

Sistemul de compensare-decontare – Un sistem definit la art. 2 alin. (2) pct. 1 din Legea nr. 253/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizat de A.S.F./C.N.V.M. sau alta autoritate competenta a statelor membre din Spatiul Economic European, dupa caz. O conventie incheiata intre operatorii unor sisteme de compensare-decontare interoperabile nu constituie un sistem.

Sisteme de compensare-decontare interoperabile – Doua sau mai multe sisteme de compensare-decontare ai caror operatori de sistem au incheiat acorduri in temeiul carora este posibila executarea ordinelor de transfer dintr-un sistem in altul.

Societate de administrare a investitiilor (SAI) – Persoana juridica constituita ca o societate mixta pe actiuni, in conformitate cu legea 31/1990 completata si modificata, cu autorizatia A.S.F./C.N.V.M., avand ca activitate principala administrarea ordinelor de plasament colectiv de valori mobiliare sau, sub autorizatia A.S.F./C.N.V.M., a altor ordine de plasament colectiv.

Societate cu o capitalizare bursiera redusa – Societate comerciala listata pe o piata reglementata care a avut o capitalizare bursiera medie mai mica decat echivalentul in lei a 100.000.000 EUR, in baza cotatiilor de la sfarsit de an pentru ultimii trei ani calendaristici.

Societate de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) – Firma de investitii, persoana juridica romana.

Societate initiatoare – Participant care asigura suportul necesar Emitentilor pentru admiterea si promovarea la tranzactionare.

Societate-mama – Societatea care se afla in una din urmatoarele situatii:

a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor la o alta societate

(filiala);

b) are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei alte societati (filiala) si este simultan actionar sau asociat la societatea in cauza;

c) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei societati (filiala) al carei actionar sau asociat este, in temeiul unui contract incheiat cu societatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statutul societatii in cauza, daca legislatia sub incidenta careia intra filiala permite ca ea sa fie supusa unor astfel de contracte sau clauze;

d) este actionar sau asociat al unei societati si:

(i) fie majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale societatii in cauza (filiala) care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar in cauza, in cursul exercitiului financiar precedent si pana la momentul intocmirii conturilor consolidate au fost numiti doar prin exercitarea drepturilor sale de vot;

(ii) fie controleaza singura, in temeiul unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati ai societatii in cauza (filiala), majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor societatii in cauza.

Punctul (i) nu se aplica daca o alta societate detine drepturile mentionate la litera a), b) sau c) in ceea ce priveste filiala. In aplicarea literelor a), b) si d), drepturile de vot, de numire sau de revocare ale oricarei alte filiale, precum si cele ale oricarei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii-mama sau a unei alte filiale trebuie adaugate la cele ale societatii-mama.

In aplicarea literelor a), b) si d), din drepturile mentionate la paragraful anterior se scad urmatoarele drepturi:

1) conferite de actiunile detinute in contul unei persoane care nu este nici societatea-mama, nici o filiala a acesteia sau

2) conferite de actiuni detinute ca garantie, cu conditia ca aceste drepturi sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite sau ca detinerea acestor actiuni sa constituie, pentru societatea care le detine, o operatiune curenta in cadrul activitatilor sale in materie de imprumuturi, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in interesul persoanei care ofera garantia.

In aplicarea literelor a) si d), din totalul drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor filialei se scad drepturile de vot conferite de actiunile detinute de insasi societate, de o filiala a societatii in cauza sau de o persoana actionand in nume propriu, dar pe seama acestor societati.

Societati mici si mijlocii (SMM) – Societatile comerciale care, in conformitate cu ultimele lor situatii financiare anuale sau consolidate, indeplinesc cel putin doua din urmatoarele criterii:

1. numar mediu de angajati pe perioada exercitiului financiar mai mic de 250;

2. valoarea activelor totale nu depaseste echivalentul sumei de 43.000.000 euro;

3. cifra de afaceri anuala neta nu depaseste echivalentul sumei de 50.000.000 euro.

Specificatii sau Specificatii de Contract – Reprezinta setul de clauze standardizate, cum ar fi: simbolul, activul suport, multiplicatorul, cotatia, pasul de cotare, lunile de scadenta, data scadentei, pretul zilnic de decontare, pretul final de decontare, etc. specificatii aprobate de BVB si inregistrate la A.S.F./C.N.V.M.

Speculatie – Incercarea de a obtine profit din variatiile favorabile de pret; in acest proces, speculatorul isi asuma riscul pe care hedgerul il transmite si asigura astfel lichiditate pietei.

Spread - Diferenta dintre pretul de cumparare si pretul de vanzare pentru instrumentele financiar derivate.

Stat membru de origine Statul membru sau nemembru in care este situat sediul social al firmei de investitii; daca, in conformitate cu legea nationala, societatea nu are un sediu social, statul de origine este acela in care este situat sediul central, statul membru in care este situat sediul social al societatii care administreaza un sistem de tranzactionare; daca, in conformitate cu legea nationala, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela in care este situat sediul central; statul membru in care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca fond deschis de investitii isi are sediul social, precum si statul membru in care se afla sediul social al societatii de investitii, in cazul unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca societate de investitii.

State membre – Statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European.

Stat membru gazda:

a) statul membru in care o societate de servicii de investitii financiare sau o societate de administrare a investitiilor are o sucursala sau isi desfasoara activitatea;

b) statul membru, altul decat statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv in valori mobiliare, in care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta.

Sucursala – Structura organizata, fara personalitate juridica separata a unei societati comerciale, care presteaza unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizata, in conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile infiintate in Romania de catre o societate cu sediul social sau central situat intr-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singura sucursala.

Suport Durabil Orice instrument care permite unui client sa stocheze informatiile pe care le primeste personal intr-un mod care sa permita accesul in viitor pentru o perioada de timp corespunzatoare scopului la care se refera informatia si care permite reproducerea fara modificari a informatiei stocate.