Document de prezentare

prezentare

RISCURI ASOCIATE INSTRUMENTELOR FINANCIARE

Efect de levier (Leverage) – (1) Utilizarea banilor imprumutati de catre o companie pentru a mari rentabilitatea generata de capitalul actionarilor. Daca o corporatie obtine cu fondurile imprumutate un profit mai mare decat costul datoriei sale, inseamna ca efectul de levier a fost aplicat cu succes. (2) Metoda folosita pentru a creste rentabilitatea unei investitii fara a mari investitia. Cumpararea valorilor mobiliare in marja constituie un exemplu de efect de levier cu bani imprumutati. In acest caz, se poate obtine un efect de levier suplimentar daca valorile mobiliare cumparate in marja sunt convertibile in actiuni comune. Desi nu implica folosirea banilor imprumutati, drepturile de preemptiune, garantiile si optiunile reprezinta un alt exemplu de efect de levier, oferind perspectiva de a obtine o rentabilitate mare cu o investitie mica sau fara nicio investitie.

Printre riscurile asociate instrumentelor financiare tranzactionate pe pietele reglementate sau sistemele alternative de tranzactionare se mai numara volatilitatea preturilor si lichiditatea instrumentelor financiare.

Investitorul poate dobandi, ca urmare a tranzactiilor cu instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligatii, inclusiv contingente, suplimentare fata de costul dobandirii instrumentelor financiare. Astfel, in calitate de actionar, clientul beneficieaza de toate drepturile si obligatiile ce-i revin conform legii in aceasta calitate.

CONFLICTUL DE INTERESE

Societatea ia toate masurile astfel incat sa se asigure ca situatiile de conflict de interese intre societate, inclusiv administratori, salariati si agenti sau orice persoana aflata in mod direct sau indirect in pozitie de control fata de societate, si clientii societatii, intre doi clienti ai societatii, precum si intre combinatii ale situatiilor de mai sus, sunt identificate si apoi prevenite si gestionate intr-un asemenea mod incat interesele clientilor sa nu fie afectate.

Structura organizatorica a societatii, asa cum este ea prezentata in cadrul Regulamentului Intern de Organizare si Functionare, asigura separarea activitatilor desfasurate. Accesul la informatiile confidentiale este restrans doar la acele persoane care folosesc aceste informatii in activitatea lor curenta.

Conducerea societatii de servicii de investitii financiare stabileste persoanele care au acces la diferitele categorii de informatii continute de sistemul informatic, persoanele responsabile cu securitatea sistemului informatic (folosirea parolelor si schimbarea lor periodica).

Societatea nu efectueaza tranzactii in contul propriu, in contul persoanelor relevante sau in contul unor terti sau clienti interesati pe baza informatiilor care nu au devenit inca publice si care ar putea influenta pretul de tranzactionare pe piata, de care angajatii sai iau cunostinta in cursul activitatii.

Societatea presteaza servicii si desfasoara activitati de investitii in calitate de contraparte a clientului sau in numele clientului fata de care se afla, direct sau indirect, intr-un conflict de interese, luandu-se in considerare inclusiv interesele ce deriva din tranzactii in cadrul grupului din care face parte, decat daca a dezvaluit clientului, in prealabil, natura si intinderea interesului sau, fie in scris, fie telefonic si numai in situatia in care clientul a fost de acord sa incheie o tranzactie in conditiile prezentate. Informarea clientului si acordul acestuia trebuie inregistrate de catre S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic in situatia in care comunicarea se face telefonic.

Nota: Orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusa la dispozitia clientului in orice moment, la cererea acestuia, pe un suport durabil.

COMPARTIMENTUL DE CONFORMITATE

In cadrul societatii, conform structurii organizatorice, functioneaza un Compartiment de Conformitate. Reprezentantul acestui compartiment:

Cătinaș Lazăr-Florin, Responsabil Conformitate – Telefon: +4 021.207.48.80

Eventualele petitii vor fi transmise Compartimentului de Conformitate.

Functia de Conformitate se desfasoara in mod independent si are urmatoarele responsabilitati:

a)   monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a caracterului adecvat și a eficacității măsurilor, politicilor și procedurilor menite să detecteze orice risc de încălcare de către firmă a obligațiilor care îi revin în temeiul Directivei 2014/65/UE, precum și riscurile conexe, precum și a acțiunilor întreprinse pentru remedierea deficiențelor în materie de respectare de către firmă a obligațiilor care îi revin;

b)   consilierea și oferirea de asistență persoanelor relevante responsabile pentru prestarea de servicii și desfășurarea de activități de investiții în ceea ce privește respectarea obligațiilor societăţii prevăzute de Directiva 2014/65/UE;

c)    elaborarea unui raport în atenția organului de conducere, cel puțin o dată pe an, referitor la punerea în aplicare și la eficacitatea cadrului de control general pentru servicii și activități de investiții, cu privire la riscurile care au fost identificate și la raportarea privind tratarea plângerilor, precum și cu privire la măsurile corective întreprinse sau care urmează să fie întreprinse;

d)   monitorizarea operațiunilor aferente procesului de tratare a plângerilor și considerarea plângerilor drept o sursă de informații pertinente în cadrul responsabilităților sale generale de monitorizare.

In aplicarea responsabilitatilor, reprezentantul compartimentului de conformitate are urmatoarele atributii:

(1)      să monitorizeze şi să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activităţii S.S.I.F. şi a procedurilor interne, să ţină evidenţa neregulilor descoperite;

(2)      să asigure informarea societăţii şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital;

(3)      să avizeze documentele transmise de S.S.I.F. Vienna investment Trust către Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea obţinerii actelor individuale prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi raportările transmise A.S.F. şi entităţilor pieţei de capital;

(4)      să prevină şi să propună măsuri de remediere a oricărei situaţii de încălcare a legilor şi reglementărilor în vigoare, incidente pieţei de capital, sau a procedurilor interne ale societăţii de către S.S.I.F. sau de către angajaţii acesteia;

(5)      să ţină evidenţa tuturor petițiilor primite de la clienţi şi a modului de soluţionare a acestora;

(6)      să analizeze şi să avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;

(7)      să supravegheze utilizarea exclusiv personală de către fiecare angajat a codurilor de acces şi a parolelor transmise de entităţile pieţei de capital;

(8)      să raporteze consiliului de administraţie, conducătorilor şi auditorilor interni situaţiile de încălcare a legislaţiei, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne; în situaţia în care organul de conducere nu ia măsurile care se impun, în termen de maximum 10 zile de la data informării, persoana care îndeplinește funcția de conformitate are obligaţia de a notifica, de îndată, A.S.F. cu privire la abaterile de la reglementările în vigoare constatate;

(9)      să întocmescă un Raport de Tranzacţii Suspecte pentru tranzacţiile şi ordinele care, în urma anchetei iniţiale, se constată a fi cazuri de manipulare a pieţei. Persoana cu atribuţii de conformitate va transmite Raportul anterior menţionat autorităţilor competente în cel mai scurt timp posibil. Dacă în urma anchetei iniţiale nu se constată o explicaţie satisfacătoare pentru comportamentul observat, se va întocmi un raport succint în cel mai scurt timp posibil;

(10)  să documenteze în scrie şi să notifice conducerii societăţii situaţiile în care S.S.I.F. a alimentat contul de disponibilități al clienților cu sume proprii necesare pentru finalizarea tranzacțiilor aflate în decontare în situația în care, deși la data executării unui ordin S.S.I.F. a evaluat și a constatat capacitatea clientului de a deține fondurile și instrumentele financiare necesare la data decontării, din motive excepționale, sumele necesare nu sunt disponibile la data decontării;

(11)  să monitorizeze, împreună cu persoana care asigură funcţia de administrare a riscului, încadrarea în suma maximă admisă în situaţia alimentării de către societate a contului de disponibilităţi al clienţilor cu sume proprii necesare pentru finalizarea tranzacţiilor aflate în decontare, precum şi demersurile efectuate de S.S.I.F. pentru recuperarea debitelor; suma maximă admisă nu poate depăşi valoarea activelor lichide aparţinând clientului pentru care S.S.I.F. a acoperit necesarul de decontare, aflate în custodia societăţii;

să păstreze evidenţa situaţiilor în care obligaţiile clienţilor au fost acoperite, aceasta cuprinzând: numele clientului, data alimentării contului de către SSIF, suma acoperită de către S.S.I.F., justificarea situației excepționale care a condus la nealimentarea de către client a contului de disponibilități la data decontării, valoarea portofoliului clientului la data înregistrării debitului, modalitatea în care S.S.I.F. are în vedere recuperarea sumei datorate de client, măsurile impuse clientului pentru recuperarea sumei datorate. S.S.I.F. are obligația de a raporta către A.S.F., concomitent cu transmiterea raportării cu privire la cerința de acoperire a necesarului de lichiditate conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, în termen de maximum 15 zile de la data expirării perioadei de raportare, numele clienților ale căror conturi au fost alimentate și care nu au returnat sumele datorate în termen de maxim două zile lucrătoare de la data decontării.