Document de prezentare

prezentare

RISCURI ASOCIATE INSTRUMENTELOR FINANCIARE

Efect de levier (Leverage) – (1) Utilizarea banilor imprumutati de catre o companie pentru a mari rentabilitatea generata de capitalul actionarilor. Daca o corporatie obtine cu fondurile imprumutate un profit mai mare decat costul datoriei sale, inseamna ca efectul de levier a fost aplicat cu succes. (2) Metoda folosita pentru a creste rentabilitatea unei investitii fara a mari investitia. Cumpararea valorilor mobiliare in marja constituie un exemplu de efect de levier cu bani imprumutati. In acest caz, se poate obtine un efect de levier suplimentar daca valorile mobiliare cumparate in marja sunt convertibile in actiuni comune. Desi nu implica folosirea banilor imprumutati, drepturile de preemptiune, garantiile si optiunile reprezinta un alt exemplu de efect de levier, oferind perspectiva de a obtine o rentabilitate mare cu o investitie mica sau fara nicio investitie.

Printre riscurile asociate instrumentelor financiare tranzactionate pe pietele reglementate sau sistemele alternative de tranzactionare se mai numara volatilitatea preturilor si lichiditatea instrumentelor financiare.

Investitorul poate dobandi, ca urmare a tranzactiilor cu instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligatii, inclusiv contingente, suplimentare fata de costul dobandirii instrumentelor financiare. Astfel, in calitate de actionar, clientul beneficieaza de toate drepturile si obligatiile ce-i revin conform legii in aceasta calitate.

CONFLICTUL DE INTERESE

Societatea ia toate masurile astfel incat sa se asigure ca situatiile de conflict de interese intre societate, inclusiv administratori, salariati si agenti sau orice persoana aflata in mod direct sau indirect in pozitie de control fata de societate, si clientii societatii, intre doi clienti ai societatii, precum si intre combinatii ale situatiilor de mai sus, sunt identificate si apoi prevenite si gestionate intr-un asemenea mod incat interesele clientilor sa nu fie afectate.

Structura organizatorica a societatii, asa cum este ea prezentata in cadrul Regulamentului Intern de Organizare si Functionare, asigura separarea activitatilor desfasurate. Accesul la informatiile confidentiale este restrans doar la acele persoane care folosesc aceste informatii in activitatea lor curenta.

Conducerea societatii de servicii de investitii financiare stabileste persoanele care au acces la diferitele categorii de informatii continute de sistemul informatic, persoanele responsabile cu securitatea sistemului informatic (folosirea parolelor si schimbarea lor periodica).

Societatea nu efectueaza tranzactii in contul propriu, in contul persoanelor relevante sau in contul unor terti sau clienti interesati pe baza informatiilor care nu au devenit inca publice si care ar putea influenta pretul de tranzactionare pe piata, de care angajatii sai iau cunostinta in cursul activitatii.

Societatea presteaza servicii si desfasoara activitati de investitii in calitate de contraparte a clientului sau in numele clientului fata de care se afla, direct sau indirect, intr-un conflict de interese, luandu-se in considerare inclusiv interesele ce deriva din tranzactii in cadrul grupului din care face parte, decat daca a dezvaluit clientului, in prealabil, natura si intinderea interesului sau, fie in scris, fie telefonic si numai in situatia in care clientul a fost de acord sa incheie o tranzactie in conditiile prezentate. Informarea clientului si acordul acestuia trebuie inregistrate de catre S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic in situatia in care comunicarea se face telefonic.

Nota: Orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusa la dispozitia clientului in orice moment, la cererea acestuia, pe un suport durabil.

COMPARTIMENTUL DE CONFORMITATE

In cadrul societatii, conform structurii organizatorice, functioneaza un Compartiment de Conformitate. Reprezentantul acestui compartiment:

Catinas Lazar-Florin, Responsabil Conformitate – Telefon: +4 021.207.48.80

Eventualele petitii vor fi transmise Compartimentului de Conformitate.

Functia de Conformitate se desfasoara in mod independent si are urmatoarele responsabilitati:

  1. a) monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a caracterului adecvat si a eficacitatii masurilor, politicilor si procedurilor menite sa detecteze orice risc de incalcare de catre firma a obligatiilor care ii revin in temeiul Directivei 2014/65/UE, precum si riscurile conexe, precum si a actiunilor intreprinse pentru remedierea deficientelor in materie de respectare de catre firma a obligatiilor care ii revin;
  2. b) consilierea si oferirea de asistenta persoanelor relevante responsabile pentru prestarea de servicii si desfasurarea de activitati de investitii in ceea ce priveste respectarea obligatiilor societatii prevazute de Directiva 2014/65/UE;
  3. c) elaborarea unui raport in atentia organului de conducere, cel putin o data pe an, referitor la punerea in aplicare si la eficacitatea cadrului de control general pentru servicii si activitati de investitii, cu privire la riscurile care au fost identificate si la raportarea privind tratarea plangerilor, precum si cu privire la masurile corective intreprinse sau care urmeaza sa fie intreprinse;
  4. d) monitorizarea operatiunilor aferente procesului de tratare a plangerilor si considerarea plangerilor drept o sursa de informatii pertinente in cadrul responsabilitatilor sale generale de monitorizare.

In aplicarea responsabilitatilor, reprezentantul compartimentului de conformitate are urmatoarele atributii:

(1) sa monitorizeze si sa verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activitatii S.S.I.F. si a procedurilor interne, sa tina evidenta neregulilor descoperite;

(2) sa asigure informarea societatii si a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pietei de capital;

(3) sa avizeze documentele transmise de S.S.I.F. Vienna investment Trust catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in vederea obtinerii actelor individuale prevazute de reglementarile in vigoare, precum si raportarile transmise A.S.F. si entitatilor pietei de capital;

(4) sa previna si sa propuna masuri de remediere a oricarei situatii de incalcare a legilor si reglementarilor in vigoare, incidente pietei de capital, sau a procedurilor interne ale societatii de catre S.S.I.F. sau de catre angajatii acesteia;

(5) sa tina evidenta tuturor petitiilor primite de la clienti si a modului de solutionare a acestora;

(6) sa analizeze si sa avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;

(7) sa supravegheze utilizarea exclusiv personala de catre fiecare angajat a codurilor de acces si a parolelor transmise de entitatile pietei de capital;

(8) sa raporteze consiliului de administratie, conducatorilor si auditorilor interni situatiile de incalcare a legislatiei, a reglementarilor in vigoare sau a procedurilor interne; in situatia in care organul de conducere nu ia masurile care se impun, in termen de maximum 10 zile de la data informarii, persoana care indeplineste functia de conformitate are obligatia de a notifica, de indata, A.S.F. cu privire la abaterile de la reglementarile in vigoare constatate;

(9) sa intocmesca un Raport de Tranzactii Suspecte pentru tranzactiile si ordinele care, in urma anchetei initiale, se constata a fi cazuri de manipulare a pietei. Persoana cu atributii de conformitate va transmite Raportul anterior mentionat autoritatilor competente in cel mai scurt timp posibil. Daca in urma anchetei initiale nu se constata o explicatie satisfacatoare pentru comportamentul observat, se va intocmi un raport succint in cel mai scurt timp posibil;

(10) sa documenteze in scrie si sa notifice conducerii societatii situatiile in care S.S.I.F. a alimentat contul de disponibilitati al clientilor cu sume proprii necesare pentru finalizarea tranzactiilor aflate in decontare in situatia in care, desi la data executarii unui ordin S.S.I.F. a evaluat si a constatat capacitatea clientului de a detine fondurile si instrumentele financiare necesare la data decontarii, din motive exceptionale, sumele necesare nu sunt disponibile la data decontarii;

(11) sa monitorizeze, impreuna cu persoana care asigura functia de administrare a riscului, incadrarea in suma maxima admisa in situatia alimentarii de catre societate a contului de disponibilitati al clientilor cu sume proprii necesare pentru finalizarea tranzactiilor aflate in decontare, precum si demersurile efectuate de S.S.I.F. pentru recuperarea debitelor; suma maxima admisa nu poate depasi valoarea activelor lichide apartinand clientului pentru care S.S.I.F. a acoperit necesarul de decontare, aflate in custodia societatii;

(12) sa pastreze evidenta situatiilor in care obligatiile clientilor au fost acoperite, aceasta cuprinzand: numele clientului, data alimentarii contului de catre SSIF, suma acoperita de catre S.S.I.F., justificarea situatiei exceptionale care a condus la nealimentarea de catre client a contului de disponibilitati la data decontarii, valoarea portofoliului clientului la data inregistrarii debitului, modalitatea in care S.S.I.F. are in vedere recuperarea sumei datorate de client, masurile impuse clientului pentru recuperarea sumei datorate. S.S.I.F. are obligatia de a raporta catre A.S.F., concomitent cu transmiterea raportarii cu privire la cerinta de acoperire a necesarului de lichiditate conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la raportarea in scopuri de supraveghere a institutiilor in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, denumit in continuare Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 680/2014, in termen de maximum 15 zile de la data expirarii perioadei de raportare, numele clientilor ale caror conturi au fost alimentate si care nu au returnat sumele datorate in termen de maxim doua zile lucratoare de la data decontarii.