Personal data protection

S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., cu sediul social în Bucureşti, Splaiul Unirii nr.4, Bl.B3, tronson III, birou 6.2, sector 4, colectează şi procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiţi această notificare cu atenţie.

Date cu caracter personal sunt informaţii referitoare la o persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect.

Prelucrarea înseamnă operaţiuni cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricţionarea, ştergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Categorii de date prelucrate de către S.S.I.F. Vienna Investment Trust

 • date de identificare: nume, prenume, nume anterior (dacă este cazul), porecla/pseudonimul, CNP (echivalentul acestuia pentru persoane străine), seria şi numărul actului de identitate, al paşaportului, al permisului de şedere şi alte informaţii conţinute în acestea (de ex: data şi locul naşterii, cetăţenia, naţionalitate, ţara de origine), adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online;
 • informatii referitoare la ocupaţia, numele angajatorului, natura activităţii proprii, funcţia publică deţinută, expunerea politică (dacă este cazul);
 • informaţii de natură financiară (de ex: venituri, date tranzacţionale, istoric tranzacţional, date privind bunurile deţinute);
 • informaţii privind nivelul de cunoştinţe şi experienţă;
 • informaţii referitoare la activitatea frauduloasă/potenţial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzaţii şi condamnări legate de infracţiuni precum frauda, spălarea de bani şi finanţarea actelor de terorism;
 • semnătura;
 • numele şi prenumele membrilor de familie, loc de muncă, funcţie/profesie
 • stare civilă
 • date bancare
 • imagine (act de identitate)
 • orice alte informaţii care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de S.S.I.F. Vienna Investment Trust (cum ar fi: istoric tranzacţional, segmentarea clientelei în funcţie de diferite criterii, identificatorul unic generat pentru fiecare client în parte, informaţii specifice despre produsele şi serviciile contractate şi despre felul în care Clientul le-a utilizat)
 • orice alte informaţii care sunt necesare desfăşurării activităţilor S.S.I.F. Vienna Investment Trust în scopurile de mai jos.

Utilizarea datelor personale

S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. colectează şi prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • furnizarea de produse şi servicii de investiţii financiare prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (de ex: locaţii fizice, internet, telefon etc.);
 • identificarea persoanelor vizate atât în locaţiile fizice, cât şi prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poştă, internet);
 • efectuarea de analize preliminare (de ex: analizarea expunerii la riscul pe care îl implică furnizarea unui produs/serviciu), prin care se urmăreşte evaluarea Clientului/altei persoane vizate, cu scopul de a decide cu privire la încheierea anumitor operaţiuni sau contractarea anumitor produse;
 • verificarea Clientului/altei persoane vizate în vederea identificării, preveniri şi combaterea fraudelor, finanţării terorismului şi a spălării banilor;
 • efectuarea unor activităţi de gestiune economică, financiară şi/sau administrativă în cadrul S.S.I.F. Vienna Investment Trust;
 • centralizarea operaţiunilor şi menţinerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informaţiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele şi structurile societăţii în activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea lor de către aplicaţiile interne utilizate de către departamentele relevante în desfăşurarea activităţii);
 • contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoştinţă/notifica informaţii despre produsele contractate (de ex: expirare termen, neîndeplinire obligaţii, modificare/completare caracteristici/costuri/funcţionalităţi/beneficii produse);
 • furnizarea de servicii suport pentru solicitările Clientului/persoanei vizate (de ex: informaţii adiţionale despre produse, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigaţii cu privire la disfunctionalităţi ale produselor şi serviciilor oferite, soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi petiţiilor formulate);
 • crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătăţirea produselor/serviciilor, pentru promovarea personalizată/generală, pentru efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor, sau pentru efectuarea de activităţi de marketS.S.I.F. Vienna Investment Trust direct prin intermediul oriăaror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin poştă, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate în mod direct şi specific unei anumite persoane) în cazul în care Clientul acceptă aceasta;
 • realizarea de activităţi de marketS.S.I.F. Vienna Investment Trust sau publicitate de tip general, activităţi de fidelizare a clientelei şi realizarea de sondaje;
 • efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice), atat cu privire la produse/servicii, cât şi cu privire la portofoliul de clienţi, pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea de produse/servicii, precum şi efectuarea de studii şi analize de piaţă cu privire la produse/servicii;
 • analizarea riscurilor;
 • efectuarea unor activităţi de colectare debite şi/sau recuperare creanţe sau de gestionare a unor astfel de activităţi;
 • arhivarea atât în format fizic, cât şi electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondenţei adresate societăţii şi expediată de către societate, inclusiv prin intermediul curieratului;
 • soluţionarea litigiilor, investigaiilor sau oricăror altor petiţii/plângeri/solicitări la care societatea este parte;
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor şi proceselor interne, precum şi realizarea de audituri sau investigaţii ale societăţii;
 • realizarea de raportări către instituţiile competente conform reglementărilor legale aplicabile (de ex: declararea tranzacţiilor ce depasesc cuantumul stabilit de lege catre Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor);
 • pentru monitorizarea activităţii clienţilor în vederea detectării tranzacţiilor neobişnuite şi a tranzacţiilor suspecte.

Menţionăm că datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de către S..S.I.F. Vienna Investment Trust pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale pentru care datele respective au fost iniţial colectate de către S.S.I.F. Vienna Investment Trust.

S.S.I.F. Vienna Investment Trust prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopurile menţionate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

 • în baza consimţământului dumneavoastră (de ex: în caz de marketS.S.I.F. Vienna Investment Trust direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative şi care nu sunt necesare executării unui contract sau îndeplinirii unei obligaţii legale);
 • pentru executarea contractului de prestări servicii la care dumneavoastră sunteţi parte (de ex: furnizarea serviciilor de investiţii financiare, furnizarea de servicii suport pentru solicitările dumneavaostră, trimiterea de notificări/informări/raportări cu privire la situaţia deţinerilor) sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare şi acceptare a Clientului);
 • în baza unei obligaţii legale (de ex: identificarea şi cunoaşterea clientelei, identificarea şi prevenirea fraudelor, prevederilor FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act) şi CRS („Common ReportS.S.I.F. Vienna Investment Trust Standards” etc.);
 • în baza interesului legitim al S.S.I.F. Vienna Investment Trust (de ex: centralizarea operaţiunilor şi menţinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare proceselor etc);
 • pentru motive de interes public major, şi anume, diminuarea riscului aferent contractării cu o persoană expusă politic, dupa cum este menţionat în cadrul Legii 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • persoana vizată şi reprezentanţii legali ai persoanei vizate;
 • împuternicitul operatorului;
 • partenerii contractuali ai operatorului;
 • furnizorii implicaţi în mod direct/indirect în desfăşurarea obiectului de activitate al societăţii; furnizori de servicii: servicii IT (mentenanţă, dezvoltare software), arhivare în format fizic şi/sau electronic; curierat; utilităţi; audit; serviciilor de suport; procesare plăţi; de cercetare de piaţă, de transmitere a comunicărilor de marketS.S.I.F. Vienna Investment Trust, de monitorizare a traficului şi comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketS.S.I.F. Vienna Investment Trust; de servicii de recuperare creanţe şi/sau colectare a debitelor, evaluatori;
 • executori judecătoreşti şi birouri notariale, consultanţi externi care ne acordă consultanţă sau ne asistă în exercitarea şi apărarea drepturilor în instanţă;
 • instituţii financiar-bancare din România şi din străinatate;
 • organe judiciare din România şi din alte ţări, precum membrii ai instanţelor judecătoreşti, instanţelor arbitrale, parchetelor;
 • instituţii publice de supraveghere şi de administrare a pieţei financiare (de ex: Autoritatea de Supraveghere Financiară);
 • Autorităţi publice centrale şi locale (de ex: Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) din Romania şi din alte ţări, organe ale poliţiei;
 • Instituţii de investigare şi suport pentru incidente de securitate cibernetică.

Transferul datelor personale într-o ţară din afara Zonei Economice Europene 

În vederea îndeplinirii scopurilor menţionate mai sus, este posibil ca S.S.I.F. Vienna Investment Trust să transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal în afara României sau statelor din cadrul UE/EEA către:

(i) Statele Unite ale Americii (în baza Scutului de Confidenţialitate existent între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii),

(ii) statele faţă de care ordonaţi efectuarea unor plăţi (în temeiul derogărilor specifice în materie, având în vedere că transferul datelor este necesar pentru executarea unui contract).

Păstrarea datelor personale

Datele personale vor fi păstrate pe tot parcursul relaţiei contractuale şi după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile în materia arhivării.

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale

În legătura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – dreptul de a primi informaţii detaliate privind activităţile de prelucrare efectuate de S.S.I.F. Vienna Investment Trust, conform celor prevăzute în prezentul document;
 • Dreptul de acces – poate solicita şi obţine confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum şi anumite informaţii. La cerere, S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST va elibera şi o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcţie de costurile efective ale S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST;
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte şi completarea celor incomplete;
 • Dreptul la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situaţiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimţământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obţine ştergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări, S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal şi să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării – în situaţiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactităţi sau în cazul în care prelucrarea este ilegală şi nu se doreşte ştergerea datelor, ci doar restricţionarea);
 • Dreptul de opoziţie – se poate opune în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exerciţiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investită S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai:
 • (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către Client S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST,
 • (ii)  dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate
 • (iii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimţământul persoanei vizate;
 • Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor şi produselor S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST – în cazul în care S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST ia decizii automate în legătura cu datele cu caracter personal, persoana vizată poate:
 • (i) cere şi obtine intervenţia umană cu privire la respectiva prelucrare,
 • (ii) îşi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare şi
 • (iii) contesta decizia.

Clientul poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul S.S.I.F. Vienna Investment Trust, Spliul Unirii nnr.4, Bl.B3, tronson III, et.6, birou 6.2, sector 4, Bucuresti sau la Fax +40 21 2018 48 80 sau prin E-mail: office@viennainvestment.ro

 

Detalii suplimentare precum şi eventuale actualizări ale prezentei notificări privind protecţia datelor dumneavoastră puteţi găsi consultând pagina web a companiei – secţiunea Protecţia Datelor.

 

Persoana desemnată Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal:       

Andi Brădiceanu

 

VIENNA INVESTMENT TRUST, prin intermediul serviciilor prestate, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul exclusiv de prestare de servicii de investitii financiare in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in baza autorizatiei eliberate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.). Datele vor fi dezvaluite institutiilor implicate conform Legii nr.297/2004 privind piata de capital, si anume: operator de piata/operator de sistem, Depozitar Central/registre independente, Casa de Compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor (daca va fi cazul) si C.N.V.M.

VIENNA INVESTMENT TRUST a notificat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, iar notificarea a fost inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 6533.

 

 

Director Compartiment Control Intern,

 

Mihaela MIU