Tarife si comisioane

Pentru efectuarea tranzactiilor si a modificarilor pozitiei din Registru/Depozitar, Clientul datoreaza Intermediarului comisioanele specificate in anexa la contract; acestea pot fi modificate numai prin acordul scris al partilor si includ comisioanele, impozitele, taxele si alte costuri impuse de A.S.F. si/sau alte autoritati publice sau institutii ale pietei de capital ori monetare in legatura cu executarea si decontarea tranzactiilor pe piata respectiva si sunt incluse in costul final al tranzactiilor.

In cazul in care Clientul autorizeaza Intermediarul sa presteze activitati de administrare a portofoliului de cont individual pe baza discretionara, regimul sumelor provenite din dobanzile acordate de institutiile bancare de credit se va determina prin incheierea unui contract de administrare, care va stipula modalitatea de impartire a acestor sume.

In cazul in care societatea presteaza servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate, se va incheia un act aditional la contract in care se va stipula cursul de schimb valutar si modalitatea in care clientul poate refuza acest curs. Pentru efectuarea tranzactiilor bursiere si a modificarilor pozitiei din Registru/Depozitar, Clientul datoreaza Societatii de Servicii de Investitii Financiare comisioanele specificate in anexa la contract.

Impozitul pe castig

Determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice se face în conformitate cu prevederile Capitolului V – Venituri din investiții al Titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, si Normele emise privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice.

Determinarea câștigului sau pierderii din tranzacțiile cu valori mobiliare se efectuează în conformitate cu prevederile art. 94 din Codul fiscal și reprezintă diferența pozitivă sau negativă dintre valoarea de înstrăinare/prețul de vânzare și prețul de cumpărare determinat conform normelor aplicabile.

Câștigul net anual/pierderea netă anuală se determină ca diferență între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii.

La determinarea câștigului net annual/pierderii nete anuale sunt luate în calcul și costurile aferente tranzacțiilor care nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacții.

Câștigul net anual/Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă potrivit prevederilor art. 122 din Codul Fiscal.

Câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții se impozitează potrivit prevederilor cap. XI din Codul Fiscal, actualizat.

In cazul persoanelor nerezidente, impozitarea castigurilor obtinute pe piata de capital de catre aceste persoane, se va face conform dispozitiilor Codului Fiscal roman – Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si a Tratatului de Evitare a Dublei Impuneri din tara de origine a fiecarei persoane nerezidente.”