Clienti profesionali

clientiANEXA Nr. 8 la Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006

Art.1 Categorii de clienti considerati profesionali:

(1) Clientul profesional este clientul care poseda experienta, cunostintele si capacitatea de a lua decizia investitionala si de a evalua riscurile pe care aceasta le implica. Pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie sa se incadreze in categoriile mentionate la alin.(2) si sa indeplineasca criteriile prevazute la acelasi alineat.

(2) Urmatoarele categorii de clienti vor fi considerati profesionali pentru toate serviciile de investitii financiare si pentru instrumentele financiare definite conform Legii nr. 297/2004:

a) Entitati care trebuie autorizate sau reglementate sa opereze pe piete financiare. Lista urmatoare include toate entitatile autorizate care desfasoara activitati de tipul celor mentionate: entitati autorizate in Romania sau intr-un stat membru conform unei directive europene, entitati autorizate sau reglementate in Romania sau intr-un stat membru care nu intra sub incidenta unei directive europene si entitati autorizate sau reglementate de un stat nemembru:

1. institutii de credit;

2. societati de servicii de investitii financiare;

3. alte institutii financiare autorizate sau reglementate;

4. societati de asigurari;

5. organisme de plasament colectiv si societatile de administrare ale acestora;

6. fonduri de pensii si societatile de administrare ale acestora;

7. traderii;

8. alti investitori institutionali.

b) Societati comerciale care indeplinesc doua din urmatoarele cerinte:

1. bilant contabil total: 20.000.000 euro;

2. cifra de afaceri neta: 40.000.000 euro;

3. fonduri proprii: 2.000.000 euro.

c) Guverne nationale sau regionale, institutii publice care administreaza datoria publica, banci centrale, institutii internationale si supranationale, ca de exemplu Banca Mondiala, Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii si alte organizatii internationale similare.

d) Alti investitori institutionali a caror activitate principala o reprezinta investitia in instrumente financiare, inclusiv entitati care se ocupa cu securizarea activelor sau cu alte tranzactii financiare.

(3) Entitatile mentionate la alin.(2) pot solicita sa nu fie tratate drept clienti profesionali si pot beneficia de un grad mai inalt de protectie din partea societatilor de servicii de investitii financiare.

(4) In cazul in care clientul unei S.S.I.F. este o entitate mentionata la alin.(2), S.S.I.F. trebuie sa-l informeze inaintea prestarii oricarui serviciu de investitii financiare ca, in baza informatiilor disponibile, acesta este considerat client profesional si va fi tratat ca atare, cu exceptia cazului in care S.S.I.F. si clientul hotarasc altfel. S.S.I.F. mai trebuie sa informeze clientul ca poate solicita modificarea termenilor contractului, in vederea obtinerii unui grad mai ridicat de protectie.

(5) Intra in responsabilitatea clientului considerat profesional sa solicite acordarea unui grad mai ridicat de protectie, atunci cand considera ca nu poate evalua sau gestiona corect riscul implicat.

(6) Acest grad superior de protectie se va acorda atunci cand un client considerat profesional semneaza un contract in acest sens cu S.S.I.F., care prevede ca nu va fi tratat ca profesional in aplicarea regulilor de conduita. Un astfel de contract trebuie sa prevada daca acest lucru este valabil pentru unul sau mai multe servicii sau tranzactii ori pentru unul sau mai multe tipuri de produse sau tranzactii.

Art. 2 Clienti care pot fi tratati drept clienti profesionali la cerere:

(1) Clientii unei S.S.I.F., altii decat cei mentionati la art.1, inclusiv institutiile publice si investitorii individuali privati, pot, de asemenea, sa renunte la protectia ce trebuie asigurata acestora conform regulilor de conduita.

(2) S.S.I.F. poate sa trateze orice client drept client profesional, in cazul in care sunt indeplinite toate criteriile si procedurile mentionate anterior. Acesti clienti nu trebuie, totusi, sa fie considerati clienti care poseda cunostinte si experienta comparabile cu cele ale categoriilor de clienti profesionali mentionati la art.1.

(3) Orice renuntare la protectia acordata de regulile de conduita va fi considerata valida numai daca, in urma evaluarii de catre S.S.I.F. a experientei, cunostintelor si abilitatilor clientului, se dovedeste ca acesta are capacitatea sa ia singur decizii investitionale si sa inteleaga riscurile care decurg din acestea.

(4) Experienta si pregatirea ceruta administratorilor si conducatorilor S.S.I.F. in cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investitii financiare pot fi luate ca exemplu pentru evaluarea experientei si cunostintelor unui client. In cazul unor persoane juridice care nu se incadreaza in criteriile mentionate la art.1, persoana care va fi evaluata este persoana mandatata sa desfasoare tranzactii in numele respectivei societati.

(5) In cadrul evaluarii, trebuie indeplinite cel putin doua din criteriile urmatoare:

a) clientul a desfasurat un numar semnificativ de tranzactii pe piata, cu o frecventa medie de 10 pe trimestru, pe o perioada anterioara de cel putin patru trimestre;

b) portofoliul financiar al clientului, cuprinzand depozite de numerar si instrumente financiare, depaseste 500.000 euro;

c) clientul lucreaza sau a lucrat in sectorul financiar cel putin un an pe o pozitie profesionala, care necesita cunostinte despre tranzactii sau serviciile de investitii financiare.

Art. 3 Procedura prin care clientii pot fi tratati drept clienti profesionali, la cerere:

(1) Clientii mentionati la art.2 pot renunta la protectia asigurata de regulile de conduita, numai daca se respecta urmatoarea procedura:

a) clientii trebuie sa declare, in scris, S.S.I.F. ca doresc sa fie tratati drept clienti profesionali, in general sau pentru un anumit serviciu sau tranzactie ori pentru un tip de tranzactie sau produs;

b) S.S.I.F. trebuie sa le dea clientilor un avertisment clar, scris, in legatura cu drepturile de protectie a investitorilor pe care le pot pierde;

c) clientii trebuie sa declare in scris, intr-un document separat de contract, ca sunt informati asupra consecintelor pe care le implica pierderea protectiei mentionate la lit.b).

(2) Inainte de a accepta orice cerere de renuntare, S.S.I.F. trebuie sa urmeze toate etapele necesare pentru a se asigura ca un client care cere sa fie tratat drept client profesional indeplineste cerintele mentionate la art.2.

(3) Daca clientii au fost deja declarati profesionali respectand parametrii si proceduri similare celor de mai sus, relatia acestora cu S.S.I.F. nu va fi afectata de noi reguli adoptate conform acestei anexe.

(4) Clientii profesionali sunt obligati sa informeze S.S.I.F. in legatura cu orice schimbare care le-ar putea afecta calificarea curenta.

(5) In cazul in care societatea de servicii de investitii financiare a luat cunostinta de faptul ca, clientul nu mai indeplineste conditiile initiale, aceasta va lua masurile care se impun in aceasta situatie.