Servicii autorizate

S.S.I.F. VIENNA Investment Trust S.A. este autorizata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 1451/16.08.2007, sa presteze intreaga gama de servicii si activitati de investitii principale si conexe:

 

1. Servicii principale:

a) preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor in numele clientilor;

c) tranzactionarea pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor;

e) consultanta  pentru investitii;

f) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

g) plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;

h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare;

 

2. Servicii conexe:

a) pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;

b) acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, in cazul in care respectiva societate de servicii de investitii financiare care acorda creditul sau imprumutul este implicata in tranzactie;

c) consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala, si aspectele conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;

d) servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate;

e) cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;

f) servicii in legatura cu subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

g) serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la pct. 1 si 2 legate de activul suport al urmatoarelor instrumente derivate, in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind serviciile de investitii si conexe:

g.1 optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere);

g.2 optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/ sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

g.3 optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria celor de la lit. g.2 si neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printer altele, daca sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor in marja in mod regulat;

g.4 optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si pe curs de schimb valutar si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere), precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare si sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri in marja in mod regulat.